Angaaende Bidrag til Istandsettelse af nogle
ved Vandflom beskadigede Bygdeveie i Aals
Herred i Hallingdal. Dokument 58 Til Storthinget 1877 – Private Andragender ang. Bevilgning til Veianlæg m.v..

Ved Kongelig Proposition af 2den November 1876 er der for det nu forsamlede Storthing
(Sth. Prp. No. 14) fremsat Forslag saalydende:
«Regjeringen bemyndiges til at tilstaa Aals og Thorpe Sognes Kommuner i Hallingdals Fogderi, Buskeruds Amt, et rentefrit Laan af Statskassen, stort 8000 Spd., til Istandsettelse af nogle ved Vandflom i Sommeren 1876 beskadigede bygdeveier, paa vilkaar, at laanet tilbagebetales i 15 Aar med ligestore aarlige Afdrag».

Det vil af det Departementsforedrag, der
ledsager ovennevnte Kongelige Proposition, erfares, at den Udgift, til hvis Udredelse Aals Kommune søger Bistand, er foranlediget ved et Ulykkestilfelde, idet der i Juni Maaned 1876 overgik Bygden Regnskyl, Vandflom og Jordskred,
der i den Grad beskadigede og ødelagde Bygdeveiene, at disses Istandsettelse vil medføre en Udgift af 8842 Spd. eller 35,368 Kr.

Paa samme Tid ødelagdes privat Eiendom
til en samlet Verdi af omtrent 80,000 Kr.
Idet jeg vesentlig henholder mig til den i
Departementets Foredrag givne faktiske fremstilling, skal jeg blot tillade mig at bemcerke følgende:
Angjeldende Kommune er forud belastet med et Gjeldsbeløb, der omtrent svarer til Gjennemsnitsgjelden for Rigets Landdistrikter. Den indtrufne Ulykke vil foranledige en Udgift saa betydelig, at Aals Kommunes Gjæld vil blive omtrent dobbelt faa stor som Gjennemsnitsgjelden i
Bygderne. At denne Gjeldsbyrde vil komme til at hvile særdeles trykkende paa denne Kommune, er let at indse, navnlig nåar det erindres, at den Udgift, hvorom der nu spørges, vil medgaa til blot at reparere Skade, der er indtruffet ved et
Ulykkestilfelde, d. e. til at istandsette, hvad der allerede tilforn med ikke ringe Anstrengelser og Offre fra Kommunens og dens Indvaaneres Side var oparbeidet og istandbragt, hvilket aabenbart
er en langt tungere Byrde at paatage sig en at reise Laan til videre Udvikling af Distriktets Kommunikationsvesen eller til andre produktive Øyemed. Jeg vil ikke tilbageholde en faktist Oplysning, der er mig bekjendt, den nemlig, at flere
vigtige Veiarbeider, som var paatenkt at skulle udføres i Distriktet i den nærmeste Fremtid, antagelig maa indstilles af Mangel paa Ressourcer, og at der om ikke ret Ienge vil blive Spørgsmaal om Reparation eller maaske ny Opførelse af ikke mindre end 2 Kirker i Distriktet. Ligesom saaledes Kommunen selv er bleven i høi Grad lammet ved det indtrufne Ulykkestil-
felde, saaledes er det ogsaa vitterligt, at Distriktets Indvaanere har lidt et alvorligt Knæk i økonomisk Henseende. Omtrent 40 Gaardbrugere har i større eller mindre Grad lidt Tab, og dette Tab er, som ovenfor anført, beregnet til 80,000 Kr. Herved er Distriktets Skatteevne formindsket
i ganske vesentlig Grad paa samme Tid, som Byrderne i flere end den her omhandlede Henseende
ere forøgede.

Efter alt det Anførte forekommer det mig,
at der for Storthinget er fuld Grund til at gaa videre med at yde Hjælp end af Regjeringen foreslaaet. Et Laan paa 8000 Spd., der skal tilbagebetales i 15 Aar, vil medføre en aarlig Udgift af mellem 1 og 1/2 Spd. pr. Skylddaler, hvilket under de ovenfor paapegede Omstaendighe-
der maa erkjendes at blive endog i høi Grad
trykkende. Jeg antager derfor, at der bør bevilges en Sum til endelig Udgift for Statskassen, hvilken Sum antages ikte at burde settes lavere end til
6000 Spd. eller 24,000 Kr. Subsidiært vil jeg
foreslaa, at Terminen for Tilbagebetalingen bestemmes til 25 Aar.
Efter dette tillader jeg mig ærbødigst at
fremsette saadant
Forslag:
Principaliter:
Som Bidrag til Istandsettelse af nogle ved
Vandflom og Jordstred i Sommeren 1876
beskadigede Bygdeveie i Aals Herred i Hal-
lingdals Fogderi, Bufleruds Amt, bevilges
til endelig Udgift for Statskassen 24,000
Kroner.

Subsidialiter:
Regjeringen bemyndiges til at tilstaa Aals
Kommune i Hallingdals Fogderi, Buskeruds
Amt, et rentefrit Laan af Statskassen, stort
32,000 Kroner til Istandsettelse af nogle
ved Vandflom og Jordkred i Sommeren 1876 beskadigede Bygdeveie, paa Vilkaar, at Laanet tilbagebetales i 25 Aar med ligestore
aarlige Afdrag.
Kristiania den 12te Februar 1877.
Ærbødigst
O. L. Skattebøl.
Foranstaaende Forslag tiltrædes af
Hans Hurum. A. G. Egge.
R. N. Leer.

Transkripsjon fra gotisk av Olav Sataslåtten
-alle rettigheter til denne 
eies av ham.