Aals gamle Stavkirke
Frå bladet Nu Nr 1 1900.

«Fra eldgamle Tider og indtil op i den sidste Halvdel af det Aarhundrede, som nu netop er rundet ud, var der Stavekirker i alle de hallingdalske Bygder. Men nu er bare Gols, Torpes og Hols Kirker bevarede. Golskirken staar paa Bygdø, som vore Læsere ved. H. M. Kongen lod den flytte dit og blive gjenopført der i sin oprindelige Skikkelse med Rea eller Svalgang, og alt det øvrige gamle og oprindelige. Torpe gamle Stavekirke staar paa sin gamle Plads deroppe, er overtaget og vedligeholdes af Foreningen til norske Fortidsmindesmoerkers Bevaring. Hols Kirke er fremdeles i Brug som Bygdens Gudshus og er i noksaa god Stand. Den er noget udvidet, idet man har saget den gamle Kirke tvers over, flyttet Delene fra hinanden og saa paa Mellemrummet bygget et større Kirkeskib, der dog ikke er saa aldeles ud af Stilen. Men Aals, Hemsedals, Nes og Flaa gamle Kirker blev fuldstændig ødelagte, da man byggede nye Kirker. Hemsedals Kirke stod lige ved Gaarden Kirkebøen, Nes Kirke ved Gaarden Devegge og Flaa Kirke paa Gaarden Ve.

Aals gamle Kirke stod lige ved Præstegaarden i Neraal. Provst Monrad, som dengang var Sogneprest i Aal, forsøgte at bevare den gamle Kirke, da man opførte den nye, og omtrent alle i Menigheden vilde som Præsten. Formandskabet holdt Møde, efterat der var samlet sammen endel Penge til Gamlekirkens Restaurering. Det blev besluttet, at den skulde staa. Men nogle Dage fór nogle Bjelker. De kunne ikke straks skaffes uden at lages af Gammelkirken. Herredsstyret holdt nyt Møde og kjendte sig nu presset til at beslutte den gamle Kirkes Nedrivelse. Og saa skede. Den skulde rives.

Dagen var bestemt. Provst Monrad sendte da Budstikke rundt Aalsgjeld, at hvis Menigheden vilde møde, skulde han holde en sidste Gudstjeneste i den gamle Kirke, før den blev revet. Ung og gammel i hele Bygden kom, skjøndt det var en Hverdag. Den vesle Kirke blev overfyldt. Provsten fortalte, at en saa højtidelig og alvorlig Gudstjeneste havde han aldrig deltaget i. Hele Menigheden græd. I denne Kirke havde Slægt efter Slægt gjennem mange Aarhundreder gaaet ind og ud med sin Glæde og sin Sorg. Da Gudstjenesten var forbi, kunde enda Menigheden nesten ikke løsrive sig fra sin kjære Kirke.

Dagen efter blev den revet. Men om Morgenen, før Nedrivningsarbejdet begyndte, fortalte Provsten, sad der paa Kirketaget to kvitrende Smaafugle, som han ikke kjendte og ikke saa deroppe hverken før eller siden.

Nu til Jul blev den gamle Kirkes Lysekrone ophængt i Aals nye Kirke. Der afholdtes en Bazar, og for de Penge, som den indbragte, blev den smukke gamle Lysekrone oppudset. Endel af Gamlekirkens øvrige Inventar er ogsaa opbevaret. Da Hs. Højærværdighed Biskop Bang ihøst var deroppe og holdt Visitas, udtalte han, at man burde oppudse de gamle Sager og give dem Plads i den nye Kirke. Det er nu skeet med Lysekronen og vil vel efterhvert ske med de øvrige gamle Kirkesager».

Transkribert frå gotisk av Olav Sataslåtten.