Transkribert frå gotisk av Olav Sataslåtten, juni 2016, opprinnelig gjengitt i Den Norske Rigstidende i mars 1861.

«Indre-Departementes und. Foredrag, der ligger til Grund for Kgl. Res. Af 2den d.m. om Tildelse af Medaillen for Borgerdaad i Sølv til Asle Vangen, er paalydende:

Gjennem Amtmanden i Buskeruds Amt er indkommet en Forestilling fra Kand. Jur. I. Breie om at der maa tilstaaes Asle Larsen Vangen den Ældre af Aals Præstegjeld i Hallingdals Fogderi en Anerkjendelse af det Offentlige for ved forskjellige Leiligheder med egen Livsfare at have reddet flere Mennesker fra at omkomme.

I Forestillingen anføres, at 2de Mænd, Ole Olsen Bjella og Anders Olsen Bjella, der en Dag i Mai Maaned 1855 befandt sig i Baad paa Strandefjorden i Aals Præstegjeld beskjæftigede med at bugsere en tømmergrime, ved uforsigtigen at nærme sig Oset til den fra Fjorden udløbende Hallingdalselv som i drivt med sin Baad og af Strømmen førstes ned over Elven, der lige i Naærheden danner en farlig Fos. Der lykkedes dog Anders Olsen at springe i land paa en i Elven værende holme, medens den anden Mand, efterat Baaden senere var kantret, reddede sig op paa endeel Tømmerstokke, der henlaa ved en Ø længere nede i Elven. Anders Olsen svævede imidlertid i stor Fare, da den holme, hvorpaa han befandt sig, kun bærede sig ubetydeligt over Vandet og Elven, der var i Stigende, truede med snart at overfylle Stedet. En stor mængde Mennesker havde fra Elverbredden været Vidne til det Paserede, og iblandt disse befandt sig ogsaa en hel del Tømmerflødere, alle kjække og kraftihe Mænd, vante til at færdes paa Strømmene. Uagtet samtlige disse Mænd erkærede, at et Førsøg paa at ro du til holmen vilde medføre den visse Død, besluttede dog Asle Larsen at vove sig du i sin Baad; han roede da først du paa Strandefjorden og lod derefter Baaden drive bed over Elven, idet han med øvet Haand styrede den mod holmen, hvor han lykkelig landede. Han hadde imidlertid endnu det farligste Arbeide tilbage, idet han, for atter at naa Elvebredden, var nødt til, efter at have medtaget Anders Olsen, at arbeide sin Baad op imode Strømmen for at finde et Punkt, hvor der kunde være Udsigt til at det vilde lykkes at sætte over Elven uden at blive revet bort af Strømmen. Ved fra et saadant Punkt med Anspændelse af alle sine Kræfter at ro Baaden paaskraa over den rivende Strøm lykkedes det ham tilsidst at naa Land, hvor flere Mænd stode i Beredskab for at modetage og fastholde Baaden.

Under lignende Omstændigheder reddede Asle larsen i Vaaren 1856 3de Mænd, der under Tømmerflødningen i Hallingsdalselven havde begivet sig du paa en Steen i Elven for at løsne en Tømmermasse, og som, da Tømmeret, der tidligere havde dannet en Bro mellem dem og Landet, pludselig satte sig i Bevægelse og reves bort, bleve afskaarne fra landet, o i 8 Timer, vare udstatte for everhængende Livsfare, da det hvert Øieblikk var at befrygte, at endeel Tømmer, der i betydelig høide havde stablet sig sammen et stykke overnfor det Sted, hvor de 3de Mænd befand sig, vilde blive hævet af den stigende Vandmasse, og skyllet ned over Elven, i hvilket Tilfælde Mændene vilde have været uden Redning. Feler af de paa Elvebredden tilstedeværende Tømmerflødere havde imidlertid gjentagne Gange forsøgt at komme de Forulykkede tilhjæøp, men uden Nytte, da baaderne hvergang bleve slagne tilbage af Fossen; en af disse kantrede, og den deri værende mand blev med Vanskelighed reddet af Asle larsen. Denne bestemte sig nu til at vove det Yderste for at frelse de 3 Forulykkede. Skjønt udmattet ved en hel Dags Roning og uagtet hans første Forsøg mislykkedes vvede han sig dog atter du og naaede tilsidst de 3 mænd, der, ude af sig selv af rædsel, alle paa engang sprang ind i hans Baad, som derved truedes ved at kantre. Han bragte dem alle imidlertid Alle velbeholdne i land, og faa Minutter efter fylledes den før berørete Tømmermasse med Voldsomhed over deres nys forladte Tilflugtssted.

De overordentlige Anstrængelser, som Asle Larsen ved denne leilighed udsatte sig for, paaførte ham en Brystsvaghed, hvoraf han fremdeles lider. Ikkemindre har han i afvigte Sommer atter vovet sit Liv for at frelse andres. Under den da indtraadte Vandflom steg nemlig Vandet i Hallingdalselven til en saa overordentelig høide, at en i Elven liggende Ø, Sundreøen, der udgjør en liden bebygget Eiendom, blev overfyllet af vandet, der endog truede med at bortrive Vaaningshusene, Tvende Piger, som med 2 smaa Børn befandet sig alene tilbage paa Øen, bleve herved udsatte for stor fare, da den Bro, som forbandt Den med Elvebredden, blev bortrevet af Flommen, og Vandmassen stadigt forøgedes ved den heftigt nedstrømmende Regn. Da Natten nærmede sig og Ingen af den talrige Mængde, der havde samlet sig, vovede sig til at ro du til Øen, sendtes Bud efter Asle Larsen, som ogsaa straks infandt sig og var villig til at forsøge det farlige Foretagende. Efter først at have lastet sin Baad med Stene, for derved at forebygge kantring, arbeidede han sig over til Øen og bragte samtlige derværende Personer lykkeligt i land. For at udføre dette matte han imidlertid under overhængende Fare 2de Gange gjøre Overfarten, da han, for ikke at overlæsse sin Baad, blot kunde tage 1 af Fruentimmerne og 1 Barn med sig ad Gangen.

Der anføres sluttelig i Forestillingen, at Asle Larsen ved alle disse Leiligheder har handelt vmed stor Uegennyttighed og verken har begjært eller modtaget nogen Belønning.

Han er 36 aar gammel, er gift og har 6 uforsørgede barn, er derhos ganske uformuende og erverver sig og sin Families Underhold ved sit daglige Arbeide. Forestillingens Forfatter antager derfor, at den offentlige Paaskjønnelse af hans Daad i Tilfælde best vilde ydes en ved Pengebelønning.

Rigtigheden af de i Forestillingen anførte Omstændigheder er bekræftet af vedkommende Sognepræst samt af en i Egnen bosat Mand.

Amtmanden har ytret, at han ikke har nogen Tvivl om Paalideligheden af den givne Fremstilling af Asle larsens Færd ved de omhandlede Leiligheder og at han finder denne at være af en saadan Beskaffenhed, at den fortjener at annerkjendes at det Offentlige ved et varigere Mindetegn end en blot og bar Pengebelønning, hvor kjærmommen end saadan efter hvad der er oplyst om Mandens ekonomiske stilling maa antages at ville være ham. Amtmanden foreslaar derfor, at der foruden en Pengebelønning, som han finder passende kan bestemmes til 30 Spd., tilstaaes Asle Larsen enten Medaillen for Borgerdaad i Sølv, et Sølvbæger eller anden Gave, med en passende Inskription. Amtmanden tilføier, at han efter de Oplysninger han har indhentet om A. Larsens Characteer og Vandel ikke finder nogen Betænkelighed ved at anbefale han til at erholde et saadant Hæderstegn som antydet, og at en saadan Anerkjendelse, meddelt til en rettskaffen, bestemt, alvorlig og stilfærdig Mand, som A. Larsen er oplyst at være, formentlig vilde udøve en gavnlig Indflydelse paa den Klasse, hvortil han benhører, og overhovedet paa Almuen i det omhendlede Distrikt, hvor det ubændige Mod oftere kommer tilsyne i onde Lidenskaber og Forgat fra Andres Liv og helbred end i opofrende handlinger til Medmenneskers Vel.

Departementet finder efter hvad der er oplyst om Asle Larsens Færd at burde underdanigt forslaa ham naadigst tilraaet Medaillen for Borgerdaad i Sølv, og af hensyn til at Manden med stor Familie lever i smaa Kaar og under Anstrængelse for at redde medmenneskers Liv har nedbrudt sin Helbred, antager man, at der passende kunde tilstaaes ham en Pengebelønning af 100 Spd. For hans ved de omhandlede Leiligheder udviste uforfærdede og opofrende Adfærd.

Det bemærkes, at den nævnte Sum formentlig bør udredes at det tilfældige og uforudseede Udgifter paa Budgettet opførte Beløb».

sata