nesbyen 3

Hoffmann, Jacob Ludvig, Søn af Forvalter ved Odals Værk Justin Gottfried H. og Anne Margarete Jørgensen, f. paa Odals Værk 8 Febr. 1795, var i omtr. 3 Aar ansat paa et Contoir i Generalcommissariatet i Kjbhvn. og studerede derpaa Chirurgi, forrettede fra 1812 til 1814 som Compagnichirurg ved det danske Hjelpecorps’s Hospitaler i Altona og Sønderburg og blev Octbr. 1814 constitueret som Compagnichirurg ved den
norske Armee med Station i Christiania. Jan. 1816 underkastede han sig samesteds Præliminærexamen (IV) og 26/5 1820
mediciusk Examen med anden Character. Den 12/ a. A. blir han udnævut til Distriktslæge i Søndmøre med Bopæl i Aale
sund; fra Mai 1823 ‘var han under Vacancen i omtr. i Aar tillige const. som Distriktslæge i Romsdal og som Læge ved
Reknæs Hospital. Under 1825 blev han forflyttet til Ringerike-Hallingdals Distrikt og tog Bolig i Norderhaug; I837
blev han befordret til Distriktslæge i Romsdal.

Keyser, Johan, Søn af davær. Sogneprest til Oslo, senere Biskop i Christiansands Stift Johan Michael K. (d 1810) og Kirstine Margarethe Wangenste,en (d 1821), f. i Oslo i Decbr. 1795, tog, dimitt. fra Christiansands Skole, 1818 Artium (III), 1814 anden Examen (Hi) og ‘/1820 medicinsk Examen med Laud. Som Studerende var han fra 1817 ansat som Amanuensis ved de
physisk-chemiske Forelæsninger og i honved 2 Aar Underlæge ved Chra. Bys civile Sygehus. Efter Examen fungerede han endnu 1Aar ved dette Sygehus  og gjorde paa samme Tid Tjeneste som
Reservelæge ved den midlertidige Fødselastiftelse. I Beg. af 1821
foretog han en videnskabelig Reise til Kjøbenhavn, og blev  af vedkommende Departement sendt til Hallingdal for at undersøge veneriske Syge, og var derpaa en kort Tid const. Bom Corpslæge ved Akerske Corps.

Hannestad, Søren Haquin, Søn af Sogneprest Flaquin H. og Ovidia Marie Bigum, f. paa Kattegat 7 Oct.br. 1808 (døbt i
Hurdals Kirke s. A.), tog som Privatist 1827 Artium (III), Juni 1831 anden Examen (IT) og ‘/1836 Examen medicum med
Hand. Efteraaret 1833 fungerede han som Choleralæge først i Christiania, senere i Drammen og ved et Lazaret paa Fredrik
sten. Saavel før som efter Examen forrettede han som Compagnichirurg, bestyrede i 1837 šom Const. Numedal—Sandsværs Distrikt og blev 7/ s. A. udn. til Distriktslæge i Hallingdal med Bopæl i Næs. 11/1841 forflyttet til Nordhordlands Distrikt med Bopæl i Bergen.

Hoff; Hans Christian Martinus, Søn af Ingeniør-Capitain Hans H. og Boletta Sophie Engeihart, f. i Vinger 19 Nov. 1814, tog efter privat Dimission 1833 Artium (IV), Decbr. 1834 anden Examen (Ill) og ‘/1839 medicinsk Examen med Laud. I li Mdr. af Aaret 1838 og fra Febr. til April 1840 fungerede han som Candidat ved Rigshosp. Hovedafdeling og var i de derpaa
følgende 4 Sommermdr. ansat som Skibslæge paa Corvetten Ørnen under dens Togt til Middelhavet. Fra Octbr. 1840 til
Udg. af Juli 1841 var han const. som Berglæge paa Kongsberg og bestyrede fra Octbr. 1841 til Slutn. af Mai 1842 som Const. Hallingdals Distrikt. Han var fra Octbr. 1842 til Marts 1843 ansat som Candidat aa Fødselestiftelsen.

Eger, Conrad Christian, Søn af Kjøbmand Christian E. (f 1827) og Abelone Meyer (t 1855), f. i Christiania 2 Febr. 1814, blev 1831 Student fra Chra.s Cathedralskole (III), tog Juni 1832 anden Examen (II) og 24/51837 medicinsk Examen med Haud.
Fra ‘/1837 i 1 Aar Candidat ved Rigshosp. Hovedafdeling og derpaa til /91839 ved Fødseisstiftelsen. Strax derefter blev han
I Anledning af en Nervefeberepidemi sendt til Trygatad, hvor han opholdt sig til Udgangen af Mai 1839. Samme Aar foretog
han i 4 Mdr. en videnskabolig Udenlandsreise til Kjøbenhavn og Tydskland (Würzburg). 1 1840 fulgte han som Skibsl.æge med Orlogsbriggen Lolland paa et 3 Mdr.s Togt i Nordsøen.
Fra Novbr. 1840 til Slutn. af Mai 1842 ansat som Assistentlæge ved Christiania Bys nyoprettede Sygehus paa Maugeisgaar
den. Under “1k 1841 udn. til Compagnichirurg ved 2. Akershus.
Inf.-Brigade opholdt han sig med Permission i Christiania, indtil han Mai 1842 tiltraadte Hallingdals Distriktslægeembede, hvortil han var udn. 1841, og tog Bolig i Næs. 1847 udn. til Compagnichirurg ved i Akershus. Inf.-Brigade.

Schultze, Elliot Herman, Søn af efternævnte Distriktslæge T. K. Schultze, f. i Vinger 4 Septbr. 1826, tog Septbr. 1842 Prælimiuærexamen (III) og 1851 medicinsk Examen med 1ste Character (18,.). I 1848 var han const. som Distriktslæge i Hallingdal og fungerede som Choleralæge, i 1849 i Stavanger,
Ekersund og Soggendal, 1850 i Chra., 1853? i Aas og Krokstad. Efter Examen practiserede han en kortere Tid i Soggendal og nedsatte sig ca. 1853 i Aas, hvor han var bosat i ca. 11 Aar og fra Septbr. 1863 i et Aar forrettede som Ordfører i Sund
hedsconunissionen i Enebak. Som Sindssyg paa Gaustad 25 Marts 1868 af Paralysis generalis.

Torgersen, John Collett, Søn af Proprietær Halvor T. og Anne Hansen Ost, f. i vestre Aker 10 Octbr. 1814, tog Jan. 1833 Præliminærexarnen (III) og /1839 medicinsk Examen med anden Character. Sommeren 1839 var han constitueret som Bergliege paa Kongsberg, blev ‘/ 1840 udnævut til Distriktslæge i Lofoten), med Bopæl i Buksnæs, og 1848 befordret til Distriktslege i Hallingdal med Bopæl i Næs, hvor han døde efter 7 Dages Sygdom 20 Juni 1867 af Lungebetændelse som han sandsynlugvis havde paadraget sig ved en Embedsteise paa en kold Nat. Han har under sin Embedstid fungeret som
Forligelsescommisser, Overformynder og Valgmand samt som Medlem af Bygningscommisionen for Næs nye Kirke.

Mordt, Gereon Ludvig, Søn af Kjøbmand Daniel Peter M. og Lovise Grønner, f. i Christiania 10 Octbr. 1825, tog efter
privat Dimission 1845 Artium (II), Juni 1846 anden Examen (U) og /,1851 medicinsk Examen med Haud (‘7). I 1851 fungerede han som Candidat ved Rigshosp. Hovedafdeling, var i i Md. const. som Distriktslæge i Hallingdal og forrettede siden som Læge ved Landcadctleiren. 1 1852 var han ansat som Candidat ved Fødselsstiftelsen.

Borge, Carl Jonathan, Søn af Snedkermester Hans Johnsen
B. og Olea Hansen, er født i Christiania 6 Febr. 1839, blev 1857 Student fra Nissens Skole (11), tog Decbr. 1859 anden Examen (II) og May /6 1867 medicinsk Candidat med Laud (18,08). Som medicinsk Studerende var han en Tid const. som Candidat ved Rigsh. Hovedafdeling. Fra 7/7 1867 const. Distriktslæge i Hallingdal (bosat i Næs), derefter autor. Amanuensis hos Distriktelægen sammesteds V. Schmidt indtil dennes Død 2/1868, derpaa atter const. i Embedet indtil 1869. Udnevnt 8/5 1869 til Distriktslæge i Ibestad i Tromsø Amt, hvor han tog Bopæl i Sognet af samme Navn.

Schmidt, Wilfred Iwan Sommerfelt, Søn af Statsraad Olaus Michael S. (d 1851) og Sophie Magdalene Carithe Sommerfeldt (d1848), f. i Christiansand 19 Decbr. 1823, tog, dimitt, fra Chra. Skole, 1842 Artium (11), Juni 1843 anden Examen 01) og ‘/1850 medicinsk Examen med Haud (‘7). Somrene 1848 og 49 fungerede han som Marinelæge; fra Midten af Septbr. 150 var han i i Aar ansat som Candidat ved Rigshosp. Hovedafdeling og forrettede derpaa fra Octbr. 1851 til hh/1852 som Assistentlæge ved Bratsbergs Amtssygehus. 2S/6 1852  overtog han Lægeposten ved Altens Kobberværk, i hvilken Stilling han forblev til ‘6/1856; i denne Tid var han tillige i 9 Mdr. const. som Distriktslæge i Alten, Fra Mai til Novbr. 1857 gjorde han Tjeneste som Candidat ved Rigshosp. Hudsygeafdeling og fra Jan. til Mai 1858 som coust. Reservelæge ved Rigshosp. medicinsved Clira. Sindssygeasyl og ved Arbeidsanstalten, Juli 1861 tillige som Bylæge i Chra. og fra Jan. 1865 som Assistent hos Politilæge ved den offentlige Visitation; de tvende sidstnævnte Stillinger fratraadte han i 1866. 11/9 1867 blev han ble udn. til Distriktslæge i Hallingdal med Bopæl i Næs, hvor han døde 9 Aug. 1868.

Langberg, Johan Julius, Søn afMagistrats-Præsideut i Christiania Maithe Sehested L. og Lovise Catharizia Alsing, f. i Christiania 26 April 1818, tog, efter privat Dimission 138 Artium (111), Juni 1839 anden Examen (II) og 10/31845 medicinsk Examen med Haud. Efter i Aar at have været ansat som
Candidat ved Rigshosp. chirurgiske Afdeling foretog han fra Juli til Novbr. 1846 en Reise til Helsingfors for at gjøre sig
bekjendt med den galvaniske Curmethode. Efter Tilbagekomst fungerede han som Candidat ved Thgshosp. Medicinske
Afdeling og practiserede som Privatlæge i Chra., 1848 fulgte han som Compagnichirurg med Tropperne til Skaane og gjorde i Beg. af 1849 Tjeneste som Choleralæge i Bergen. Fra 1849 til 1869 var han beskjæftiget som Privatlæge i Ringsaker*), var fra 1861—69 ansat som Ordfører for Næs og Ringsakers Sund-
hedsconzmissioner og blev 13/12 1868 udn. til Distriktslæge i Hallingdal med Bopæl i Næs.

Publisert i «Norges læger i det nittende aarhundrede : (1800-1871)»
av F.C. Kiær, Cammermeyer, 1873. Transkribert av Olav Sataslåtten