Jens_Nilssøn (2)

Jens Nilssøn (latin Joannis Nicolai, også kjent som Jens Nilsen eller Jens Nilsson, født 1538 i Oslo, død 1600) var en norsk biskop (superintendent) i Oslo, dikter og forfatter. Han var en av Oslohumanistene, en krets av menn som levde og virket på Østlandet i siste halvdel av 1500-tallet og gjennom sine lærde studier representerer humanismens gjennombrudd også i Norge. Jens Nilssøn vokste opp i Oslo, studerte i København, og ble tidlig utnevnt til biskop Frants Bergs medhjelper i Oslo og Hamar stift, før han i 1580 etterfulgte ham på bispestolen. Som biskop avsluttet han reformasjonsverket i sitt stift og gjennomførte en administrativ nyordning av kirkestyrelsen.

Han utga i sin levetid flere latinske og danske bøker og sto i brevveksling med en rekke av samtidens fremste personligheter i Danmark-Norge, blant andre Tycho Brahe. Dessuten har han etterlatt seg en rekke skrifter på latin og dansk som gjør at han er den personligheten blant alle nordmenn før 1600 som man kjenner best. Særlig er han berømt for sine Visitasbøker som han lot «drengen» Oluf Børgessøn nedskrive under sine mange visitasreiser over hele Østlandet, og som danner et enestående tidsbilde fra 1500-tallets Norge. Han skrev også latinsk poesi, dyrket naturvitenskapene, særlig astronomien, og var levende interessert i Norges forhistorie. Han har bevart flere middelalderhåndskrifter for ettertiden, for eksempel Jǫfraskinna. Kilde: Wikipedia

«Ende nord fra sundet ligger Snarum kircke annex til Modem.
(Denne elff kommer norden fra aff it field, liggendis imellum
Hallingdall och Nordland 3 i vestnorduest fra Snarum sund, och
er samme field 12 mill offuer, der mit paa begyndis allerførst denne
Snarumelff, aff myrer, och er derfra och hid hen ved 27 eller
28. mijll. Saa rinder hun derfra i sydoust 6 mijll fram igennom
it annex heder Quidtla 4) liggendis vdj Hallingdall i Staffuangers
stigt. Saa derfra i sudoust 2 mijll vdj it vand heder Strands
vand, en mijll langt strecker sig i sudoust, 1 /2 fiering bred, siden
rinder hun derfra i sudoust 3 1 /2 mijll til it annex heder Goull
kircke 3. pilskud synden for kircken, siden gaar hun i nord 1 /2
mijll til 2 gaarde den ene heder Hofftun och den anden Egli oc
ligger Egli paa den søndre side, och Hofftun paa den nordre
side. Siden rinder hun der fra ende i sønder 2 mijll til it pre
stegield heder Næss vdj Hallingdall och løber i synder om pre
stegaarden som kallis Næss, der rinder hun vesten for 3. pilskud.
Saa atter ende synder 1 /2 mijll til it vand, heder Brumma 1 mijll
langt, strecker sig i synder och i sødoust, ickon 4 eller 5 pilskud

4 Kvisle er en del af Hallingdalens hoveddalføre, der ligger ovenfor Strande –
fjorden, hvor elven gaar i mange kvisler.

bred, saa ther fra først i synder oc vndertiden i sødoust saa
atter i sønder igiennom it annex heder Flaasogn vdj Hallingdall
2 1 /2 mijll fra det vand Bruma. Saa therfra i sønder 1 /82 fiering
vdj it lidet vand heder Flaasiøen 1 fiering langt 1 pilskud bredt
i thet brediste, saa therfra i sødoust 1 /2 mijl til tre gaarder1 heder
Guelsuig liggendis vesten for elffuen i rad, der faller hun vdj it
stort vand heder Krøren 4 mijll langt strecker sig i sødoust. Aff
samme vand hør 1 mijll til Hallingdall, men de andre 3. mile til
Sigdall».
Fra «Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597»
Publisert i Kristiania av A.W. Brøgger, 1885. Transkripsjon: O. Sataslåtten