Nes.
(Folkem. 3676.)

Indtægter. Visse: Kr. 1700 (heraf endel Smør og Byg in natura, Renter Kr. 224). Uvisse: Kr. 1500. (NB! Embedet 1893 kundgjort ledigt med Indtægt Kr. 2800.)
Byrder paa Embedet: Laan af 27s 81, Kr. 1600, 25 Aar 4 pCt.
Embedsgaarden. Besætning: 1 Hest, 8 Storfæ, 3 Ungfe, 5 Faar, 2 Svin. Avling: Rug 3 HL, Byg 40 Hl., Havre 10 Hl., Poteter 70 Hl. Tilstrækkelig Skov. Prestens Aabods
huse: Stabur, Ladebygning, Vognskur (gamle), Fjøs (nyt), Svinehus (samtlige disse i god Stand), Drengestue (kassabel). Menig
hedens Aabodshuse: Hovedbygning, Stald (begge trænger at opføres fra nyt af). Ingen Eiendomshuse. 2 Husmandspladse med aarlig Pengeafgift Kr. 17. Gaardens Nettoudbytte: Kr. 500. Ikke bortforpagtet.
Inventarium: Kr. 120. Ovnene eies af Presten. Til Flåa Kirke 33 Km. Gudstjeneste hveranden Messedag i hver Kirke. Konfirmation 1 Gang aarlig i hver Kirke. Konfirmandforberedelse ved Kirkerne.

Gol.
(Folkem. 3883.)

Indtægter. Visse: Kr. 1600, det meste i Penge (heraf Renter Kr. 179). Uvisse: Kr. 1100.
Byrder paa Embedet: Laan af UA 68, Kr. 50,43, 40 Aar; do. af 3/i2 77, Kr. 820, 20 Aar; do. af 3A 84, Kr. 930, 20 Aar; do. af
8% 86, Kr. 120, 18 Aar — alle 4 pCt.
Embedsgaarden. Besætning: 1 Hest, 3 Kjyr. Avling: 16 Hl. Byg, 35 Hl. Poteter. Skov: Mere end tilstrækkelig.
Prestens Aabodshuse: Halvparten af Hovedbygningen, Bryggerhus, Fjøs med Lade, Vogn- og Vedskur, Stolpebod, Badstue, 2 Sæterbode med Fjøs, 3 Sæterlader, 1 Smaafæhus paa Sæteren
(alle i maadelig Stand). Menighedens Aabodshuse: Halvparten af Hovedbygningen, Kontorbygning, Stald med Høloft (maadeligt). Eiendomshuse: Et Par Forbindelsesrum mellem

Kontor- og Bryggerhusbygningen. Ingen Husmandspladse. Gaarden giver intet Nettoudbytte. Ikke bortforpagtet.
Intet Inventarium. Ovnene tilhører Presten.
Til Hemsedals Annexkirke 28 Km. Gudstjeneste dersteds
Vaar og Høst hveranden Messedag, ellers hver tredie. Konfirmation 1 Gang aarlig i begge Kirker. Konfirmandforberedelse i
Hovedsognet i Vintertiden, i Annexet Lørdag før hver Gudstjeneste samt ved Kirkesangeren hver Messefaldssøndag.

ålprestegård
Aal.
(Folkem. 3475
Indtægter. Visse: Kr. 3500 (heraf Renter Kr. 414, Erstatning Kr. 170, endel Smør, Byg, samt 6oVs Sau in natura). Uvisse: Kr* 800.
Byrder paa Embedet: Laan af 24/i 74, Kr. 972, 20 Aar; do. af 7s 79, Kr. 3600, 20 Aar, begge 4 pCt.
Embedsgaarden. Besætning: 2 Heste, 10 Kjør, 3 Ungfe, 12 Faar. Avling: 40 Hl. Korn, 50 Hl. Poteter. Skov: Mere end tilstrækkelig. Prestens Aabodshuse: Halvparten af
Hovedbygningen, Vogn- og Vedhus, Stolpehus (meget gode),
Drengestue med Bryggerhus, 5 Sæterhuse (de fleste ret gode), Lade, Sauehus, Badstue (gode), Fjøs (maa fornyes), Halvdelen i
en Bro (ligesaa, nu sandsynligvis skeet). Menighedens Aa bodshuse: Halvparten af Hovedbygningen, Stalden (meget gode).
Eiendomshuse: Ved- og Redskabshus, Fiskehytte paa Aasen,
Fjøs paa Sæteren. 1 Husmandsplads med aarlig Pengeafgift Kr. 12. Gaardens Nettoudbytte: Kr. 300. Bortforpagtet.
Inventarium omsat til Penge efter 24 Tønder, 4 Skjæpper, 3 Fdk. Byg. Ovnene tilhører Presten.
Til Torpe Kirke 11 Km., til Levelde Kapel 12 Km. Gudstjeneste i Hovedkirken 31, i Torpe 20, i Levelde 12 Gange aarlig. Konfirmation 1 Gang aarlig i Hovedkirken. Konfirmand
forberedelse paa Prestegaarden.

Hol.
(Folkem. 1922.)
Indtægter. Visse: Kr. 1400 (endel in natura, Smør). Uvisse: Kr. 500.
Byrder paa Embedet: Laan af nA 75, Kr. 1200, 28 Aar; do. af x 7i2 75, Kr. 615, 40 Aar, begge 4 pCt; do. af 13/io 80, Kr. 1000,
5 pCt. ; do. af 3A 82, Kr. 104, 15 Aar, 4 pCt.
Embedsgaarden. Besætning: 1 Hest, 10 Kjør, 14 Faar, 1 Svin. Avling: 38 Hl. Byg, 4 Hl. Havre, 40 Hl. Poteter.
Utilstrækkelig Skov. Prestens Aabodshuse: Drengestuebygning, Fjøs, Stald, Lade med Vognskur, Loft, Stabur (alle i god Stand). Menighedens Aabodshuse: Hovedbygningen (i god
Stand, men kold). Ingen Eiendomshuse. 1 Husmandsplads med aarlig Pengeafgift Kr. 18. Gaardens Nettoudbytte: Kr. 200. Ikke bortforpagtet. Inventarium: 1 Jerngryde, 8 Kobaand. Ovnene i Hovedbygningen eies af Kommunen, i Drengestuebygningen af Embedet.
Til Ustedalens Kapel 15 Km. 12 Gudstjenester aarlig dersteds, forøvrigt i Hovedkirken. Konfirmation 1 Gang aarlig i
Hovedkirken. Konfirmandforberedelse i Almuestuen ved Hovedkirken og i Kapellet ved Gudstjenestetiderne om Vinteren.

Gjengitt i Norges Prestekald : Oplysninger om Indtægter, Byrder, Huse, Gaardsbrug m.m av O. Holst, Aschehoug, 1894