«Skrivelse fra Regjeringens Departement for Finants- Handels- og Told-Vesenet til Drammens Postcontoir, hvorved med Hensyn til de ved Kongl. Resolution af 26de August f. A. oprettede Postgange mellem Hougsund i Egers Prestegjeld og Nes Prestegjeld i Hallingdal, samt mellem
Drammen og Ladestedet Drøbak, blandt Andet bestemmes Følgende: 

1) Posten til Ringeige skal afgaae fra Drammen i Forening med Posten til Kongsberg
første Gang Onsdagen den 4de Januar 1837, dernest Løverdagen den 7de f. M., og saaledes fremdeles hver Onsdag og Løverdag, og udtages i Hougsund, for
derfra at afgaae over Modum og videre. 

2) Posten til Drammen fra Postaabneriet paa Ringerige afgaae første Gang Fredagen den 6te Januar 1837 Kl. 7 om Morgenen, derpaa Mandagen den 9de f. M. Kl. 7 om Morgenen, og siden regelmessig hver Fredag og Mandag til de angivne Klokkeslet. Det bemerkes, at denne Post ei skal befordres fra Hougsund til Drammen i Forening med Kongsbergs Post, men blive af Postbonden paa Hobbelstad straks at besørge fremført til Drammen. 

3) Posten til Hallingdal skal afgaae fra Ringeriges Postaabneri, saasnart den fra
Drammen om Onsdagen afgaaende Post dertil ankommer, første Gang Onsdag Aften den 4de Januar førstkommende, og fra Nes i Hallingdal til Ringerige hver Løverdag Kl. 12 Middag, første Gang den 7de Januar 1837. 4) Posten til Drøbak skal afgaae hver
Mandag og Torsdag Kl. 6 Ettermiddag, første Gang Mandagen den 2den Januar 1837. Som en Følge heraf blive alle Breve fra Drammen og Oplandet samt fra Kongsberg til østlandet og Udlandet at af
sende over Drøbak istedetfor over Christiania, hvorfor Indleveringstiden for Breve fra Drammen til østlandet og Udlandet bliver at forandre fra Kl. 10—
12 Mandag og Torsdag til samme Dages Eftermiddage fra Kl. 2— 4. 

5) Posten fra østlandet og
Udlandet til Drammen, Kongsberg og Oplandet skal ligeledes fra Begyndelsen af Aaret 1837 gaae over Drøbak. 

6) Indleveringstiden i Drammen for Breve til Kongsberg og Oplande bestemmes herved til Onsdag og Løverdag indtil Kl. 8 Formiddag iste- det for Kl. 7 — 9 Formiddag bemeldte Dage. 

7) Portoen for et enkelt Brev mellem Drammen og Postaabneierne i Routen til Hallingdal beregnes efter følgende af Departementet under f. D. udferdigede
Tabel: For et enkelt Brev mellem Drammen og Setre i Hurum er Portoen 4 Skill., mellem Drammen oga Drøbak 4 Skill, og mellem Setre og Drøbak ligeledes 4 Skill. «

post

Fra Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse. 8 : Indeholdende Aarene 1835, 1836 og 1837 : med hosføiede Registre, publisert Christiania , Grøndahl, 1839. Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten.