1. Næs. H. M. Kongen har skjænket 40 Bind til Hovedsognet og 40 Bind til Flaa Annex. Statsbidrag 100 Kr. e. f. a. til hvert Sogn.

2. Aal. Aals Præstegjelds Almue-Bibliothek er oprettet 1878 og
bestaar af 111 Bind. Statsbidrag 80 Kr. e. f. a. Torpe Annex
har faaet Statsbidrag 28 Kr. e. f. a. og 6 Kr. aarlig i 5 Aar.

3. Hol. Hols Herred eier et Almue-Bibliothek, som for Tiden tæller
262 Bind og vedligeholdes af Kommunen. Bibliotheket er nylig
grundlagt ved skjænkede Skrifter, og som Følge heraf findes
der en hel Del gamle og for et Almue-Bibliothek mindre pas
sende Bøger. Af denne Grund og fordi Bibliotheket lider
under et økonomisk Tryk, modtages selvfølgelig alle Bidrag
med Taknemmelighed.

4. Gol. Gols Herred har en liden Bogsamling, som blev skjænket
af Hs. Maj. Kongen, paa 100 Bind. Den er senere forøget
med 14 Bind og er sat under forsvarlig Bestyrelse. Hemsedals
Annexsogn skulde ogsaa have Del i denne, men Afstanden er
2 Mil, saa at det ikke har kininet benytte sig deraf. H. M.
Kongen har skjænket 80 Bind. Statsbidrag 60 Kr. e. f. a. og
4 Kr. aarlig.

Fra Almue-Bogsamlinger i Norges Herreder : 1879-1880.