«Utferdstrangen har sikkert ligget hallingen i blodet fra de eldste tider. Gamle beretninger tyder derpå. Således er det karakteristisk, at det av Landnåmabok på Island fremgår, at der ikke fra nogen annen
østlandsk dal var så stor utvandring til Island som fra Hallingdal  (hele 11 personer; fra Valdres kun 2, fra Telemark 4). Det nære naboskap til Sogn, hvorfra den største utvandring foregikk, gjorde vel også sitt. De små forhold i den isolerte fjelldal drev folk til utferd. Vi har et gammelt dokument helt fra 1327, som viser at forholdene må ha været knappe,
nemlig de pavelige nuntiers regnskaper over geistlighetens seksårs
tiende, som «præpositus de Thorpom» (prosten i Torpe) ikke kunde betale.
Av foged Wiels beskrivelse 1743 sees, at hallingen var et handelsfolk, som for over Bergenhus len, Gudbrandsdalen, Hedemarken og andre bygder og kjøpte en stor mengde fe sammen, som de om høsten drev ned mot kjøpstedene. Likeså beretter samtidig sorenskriver Palludan at
«hallingen reiser om våren over fjeldet, der er omtrent lO—12 mile lang,
til Bergenhuus Lehn og der indkiøber de unge hester, som de hjemme
udi deres Skiønne Sommerhavn på Fjeldene fremføder og opaler.* I
Villandsættens saga ser vi, hvordan disse slåsskjemper fartet vide om «både nordanfjelle og på austbygdom». Snart slo de ihjel en kjempe i Sogndal og gav efterpå skriveren et neveslag, snart slog de en vossing fordervet, snart ryddet de hele reppen under et drikkeras på Aurlands-
vangen, snart gikk de som frikarer på Kongsbergmarken, snart rovet de
sin brud i Lærdal og førte henne fjell-leis hjem til Hol, snart var de på
frieri på den gilde gård Fretheim i Flåmsdalen. Ja, helt oppe i Sundfjord
og Nordland gikk der frasagn om dem.
Veien til Østlandet var lang og tung i «hine hårde dage». Vi skal nedenfor se,
hvad Wiel skriver herom. Det var derfor naturlig, at ferdselen
fra øvre Hallingdal var større mot vest til Hardanger og Sogn i likhet
med i øvre Gudbrandsdalen, som Ivar Kleiven har skrevet om i årboken
for 1923. Dette var vel ogsá grunnen til det merkelige forhold, at Hal-
lingdal (og Valdres) fra eldgammel tid hørte til Gulatings lagdømme og
helt til 1631 til Stavanger bispedømme. Bispene måtte dra den besværlige vei over den nordlige del av Vidda på sine visitasreiser og prestene måtte dra samme lange vei, når de skulde møte for domkapitlet
i Stavanger og stande til rette for sine nokså hyppige forsømmelser og
tretter («for bulder og trætte dennem imellem»), likeså folk, som skulde
ha dom i ekteskapssaker. Peder Clausson (ca. 1613) omtaler, at Eidfjord
var lagt under Stavanger stift for at bispen skulde ha godt førerskap
over fjellet. <(Siden hafuer hand 14 mile offuer Halnefield eller Hardan
gersfield til Hallingdal, oc ere der Boder paa Fieldet, som Folck kand
blifue i om natten, aff huilcke den ene kaldis Biscopsbod, thi der er ingen
Gaard paa Fieldet, oc det er forbodet, at ingen skal drage offuer dette
Field effter Bartholomei Tid, oc inden Korsmess om vaaren (24 aug.
til 5 mai), paa det de skulde icke offuerfaldis aff Snee eller forvildis oc
blifue borte.» Et forbud, som neppe er blitt respektert, da de merkelige
tider tyder på lite kjendskap til fjellet.
Wiel, som skriver 130 år efter (1743) benekter disse boder: «Paa dette
fjeld hverken findes eller mindes saadanne boder, som magister Ramus
(antagelig efter P. Clausson) taler om, men vel varder av sten, hvori blandt den største, som staar midt paa fjeldet, kaldes Biskopsvarden, og tjener de reisende til veivisning.» Men da det var så lenge efter siste visitas, må vel bodene være forfalt.

Hvilken vei drog da bispene over til Hallingdal? Den kjente bygdehistoriker sogneprest 0. Olafsen har behandlet dette spørsmål i turistforeningens årbøker (1906 og 1920) og også pr. korrespondanse gitt migoplysninger herom. Han mener, at der ikke kan være tvil om, at bispen er dradd om Simodalen. Den gamle vei skal ha gått derfra. Syssendalen blev ikke ryddet før ut i 1700-tallet, og Måbøgaldene skal være anlagt meget senere og var neppe farbare for ridende. 

Når Faye i sin Kristiansands stifts bispehistorie (1867) sier at bispen fulgte den almindelige vei gjennem Måbødalen, kan han neppe ha været lokalkjent,mener Olafsen.Han måtte da ha ført sine hester over Eidfjordvannet og passert Bjoreia nedenfor galdene, hvad der var umulig uten bro, som neppe fantes på den tid, og dessuten ovenfor galdene. Broer var det vel skralt med den gang, og de som var, «lignet klipperne i råhet, ikke i styrke», som professor Hansteen uttrykker sig. Veien om Hjølmo til Veigdalen har neppe været brukt før i den senere tid. Sagnet forteller, at Gyldenløve drog op fra Simodalen; man vil endog påvise det sted, hvor han hvilte. Der er bratt opstigning fra Tveit, dog forteller man i Simodalen, at man pleide å kløvje den gamle setervei. 

Men kommet op, har man den flate viddebort til Isdaissetrene og derfra til Instestølen, siden op Kjeldodalen og over det høideparti sor ligger mellem den og Halne, som altså nevnes av Peder Clausson, og som jo er et midtpunkt på Vidda, hvor alle veier krysses og møtes. Biskopsboden har da rimeligvis stått etsteds her; det vilde passe efter avstanden fra Simodalen. Kanskje Olafsbu, en gammel steinbu ved vannene av samme navn, kunde være et minne om biskopens reise. Fra Halne har han fortsatt det gamle Normannsslep til Ustedalen.

kart
Det er dog sannsynlig, at Faye allikevel har rett. Selv om han kanskje
ikke har været lokalkjent, har han en god kilde å holde sig til. Han om-
taler nemlig det eldste kart over Stavanger stift av den siste Stavanger-
biskop som visiterte i Hallingdal, Lauritz Scavenius (Scaboe), død 1626.
«Det er skjønt og gjort med stor flid. Det opbevares på universitets-
biblioteket i Kjøbenhavn», sier han. Diocesis Stavangriensis et partes
aliquot vicinæ opera L. Scavenii S. S. Sammen med nogen andre karter,
som sannsynligvis også er av Scavenius, finnes det også på universitets-
biblioteket i Oslo i Blaeus atlas fra ca. 1650. Et av disse gjengis her i
forminsket målestokk: Episcopatus Stavangriæ pars borealis. Det er
overordentlig interessant og oplysende, selv om det naturligvis langtfra
er korrekt. Til overflod er det også forsynt med en latinsk tekst såly-
dende: Hac itur difficili admodum via per HARDANGRIAM superato
tandem monte vastissimo duodecim miliarium cum tribus amnibus pen
culosissimis in partem Dioecesis Stavangriensi sSeptentrioflalem HALLING-
DALIAM scilicet VALDRESIAM : Her går den meget vanskelige vei fra
Hardanger over det meget øde fjell på tolv mil med tre meget farefulle elver
til den nordlige del av Stavanger bispedømme, Hallingdal og Valdres.
Disse tre elver står avsatt med navn og er tegnet således, at veien fra
Eidfjord til Hallingdal nødvendigvis må gå over dem. Først Bjore elf
(Bjoreia), så Krecken eller Kercken elf (Krækkja) og østligst Gron eller
Grøne elf (Grøna som går ned i Ørteren). Nord for Halnevatne står
avsatt et hus Hallning boe, det må være den av Peder Clausson nevnte
Biskopsbod, og mellem Grøn elf og Ostendalen (Ustedalen) et hus med
tårn Biscopsi’aare (Biskopsvarden). Over ingen av de nevnte elver er
der bro; sådan er derimot avsatt over elven i Ostendalen ovenfor Quidle
bygden (Kvisla i Hol).
Ferden må vei da ha gått fra Eidfjord op Måbogaldene, etsteds over
Bjoreia, og så enten op Bjoreidaien ad det eidgamle Normannsslep til
Halne eller op Kjeldodalen langs Olavsbuvann til Halne, og videre den
almindelige vei til Ustedalen (Normannssiepa). I Halining boe ved nord-
enden av Halne vann har han vel overnattet.I likhet med Peder Claussøn lar Scavenius Dovrefjell strekke sine
grener ned gjennem Telemark, hvor det står avsatt øst for Røldal og
Haukelifjell. Mons ille DAAREFIELD celeberrimus et maximus, qul
totum Norvegiae Regnum in duas dispersit partes 3: Dovrefjell dette
meget berømte og store fjell, som deler Norges rike i to deler. Kjennskapet
til landet var ikke større enn at Spirillen, til hvilken Stavanger stift strakte sig, på et kart av de Wit ca. 1650 har utløp ved Moss.
Når P. A. Munch i sin hist. geogr. beskr. av kongeriket Norge ¡ mid-
delalderen sier, at bispen undertiden pleide å sette over Hailingskarvet
gjennem det bekjente skar Kirkjudyrr (Kirkedøren) for å komme like til
Hol, så synes dette å være en meningsløs lang og besværlig vei. Se bare
på kartet! Munch tilla jo også kong Sverre den lange rute over Vosse
på kartet! Munch tilla jo også kong Sverre den lange rute over Vosse-
skavlen, Gjeiteryggen til Vassbygden i Hallingdal, en rute som med
rette er forkastet av alle nyere historikere. Det er vel et spørsmål om
ikke denne rute gjennem Kirkedøren er opkommet på grunn av navnet,
og ikke omvendt at navnet skyldes bispenes ferd. Munch har vel neppe
hatt noget skriftlig eller noget sagn å holde sig til. Hvis ferden under tiden var gått her, var det vel sannsynlig at Scavenius’s kart også for disse trakter var utført; men nei, ingen av de mange vann ovenfor
«Hols vatne» er tegnet, mens andre deler som Filefjell (Fielde field) og
Hemsedal (Hiemsdal) står ganske nøiaktig tegnet. Ruten gennem Kirkedøren synes altså å være det rene terra incognita for biskopen.I anledning av at der i sin tid blev funnet svære dynger med rensdyrben ved Finse, blev det for ramme alvor fra videnskapelig hold antatt at disse skulde skrive sig fra bispenes måltider. Visstnok var veien
«dificillimum», men så glupende var vel neppe appetitten! Dyngene må være levninger efter den store rensdyrfangst, som blev drevet ved Finse til ca. midten av 1600-tallet.

kirkedørenKirkedøren

Det var nok nogen besværlige embedsreiser. En gammel biskop Håkon
døde under en visitasreise i 1402, og blev begravd i Torpe kirke. Man må også huske på at fjellene den gang ikke hadde den tiltrekning som nu. Så sent som i 1821 utbryter Hansteen på sin ferd over Vidda:
«Min længsel efter at komme fra disse sørgelige høider ned igjen i den
lavere verden blev sterkere og sterkere.»

Høiere civile personer drog vel også en sjelden gang over fjellet. Mest
bekjent er Ulrik Fredrik Gyldenløves ferd 1667 fra Eidfjord til Hallingdal
(han var da 29 år gammel). Der går ennu sagn i Hallingdal om den fol-
kelige herre, som satte stor pris på det ufordervete folks likefremhet.
Således gav han en gulddukat til en kvikk hallinggutt, som hadde kalt ham en «gap», fordi han gav en kåt hest av sporene så denne «Flaug ende i veiret» og sadelgjorden brast. Når et sagn (efter O. Olafsen) vet å
berette, at hans frue, den herostratisk berømte Marie Grubbe, var med
på denne ferd, så medfører dette neppe riktighet. Ti for det første
var reisen meget besværlig for en dame, og for det annet var forholdet mellem Gyldenlove og fru Marie alt i 1666 så slett, at hun av den grunn neppe var med. Hun var derimot i Bergen ¡ 1665; de blev
separert 1668.

«Det var ellers forunderlig at se», sier Wiel, «saa stor en mand at reise saa besværlig en vei, hvor en fattig bonde ofte må krybe paa hænder og fødder. I anledning av hans bekjente inskripsjon på en rute i Ål
prestegård (brent 1759): Omnia si perdas, famam servare memento —
mener han, at «han har skrevet dette i betragtning av den besværlige vei,
og at han heller vilde vove liv og helse end tabe noget av sin renommé
eller at undlade noget, som kunde være til hans konges tjeneste.» Og dog har ferden over fjellet visstnok været lettere enn nedover dalen, skal man dømme efter gamle beskrivelser. Om Tollefsrudkleven sier således Wiel, at «det sker ofte om høst og vår, når det er glatt, at man
må sætte en busk under rumpen og glide ned på. Om Gislerudkleven at den er impassabel, når der er is med mindre man vilde med Icaro flyve og for at efterlade et navn i de dybe vande. Slem var også Ring-
nesåsen. Og veiholdet var meget slett. Dersom man nogensteds skal kunne komme frem uden skade enten paa helbred eller ekvipage, maa man selv drage omsorg for veienes istandsættelse.. I et vers 1755 til visestatholder Bentzon besværer Wiel sig over de tunge reiser:
Her falder just min Vej, her falde mine Rejser,
hvor Bjerg og Felde heft i Skyen himmelknejser.
Her har jeg vanket om i 18 fulde Aar.
————————————————————–
Hvor ubequem jeg er av Fedme, Svaghed, Aar
at fare Veje, som blandt Bjerg og Dale gaaer.
Jeg ønsker Rolighed, mit svage Legem trættes.

Det var derfor, som ovenfor sagt, naturlig at øvre Hallingdal hadde sin meste forbindelse mot vest, og at der var megen ferdsel i gamle dager over fjellet til Eidfjord, Voss, Aurland og Lærdal både av handelskarer, driftebønder og folk som søkte arbeide og hentet varer. Det var nok
ikke bare å gå bort til nærmeste kremmer den gang. Det er ikke uten grunn at sagnet sier at Eidfjords befolkning er kommet fra Hallingdal. Folket i Eidfjord har også et annet preg enn de andre haringer. Noget
som også bidrog til lettere forbindelse var at den faste bebyggelse ved Strandevannet og Ustavannet fra 1700-tallet var ganske stor, hvorved det var lettere å overnatte på de lange ferder også på de tider da der
ikke var folk på stølene. For disse fjellbuer, de høiestboende i Norge, var naturligvis også forbindelsen mot vest lettere, ingen fjellovergang var så kort som den fra Strandevannet til Aurland (Øvstebø, Nesbø), og det er ikke tvil om at mange av dem som bosatte’sig i dise værharde
trakter, var fra nordkanten (Vestlandet), og der har funnet megen inn-
gifting sted.

myrestølenMyrestølen

Denne interessante bebyggelse fortjener litt nærmere omtale.
Nu er det øde ved Strandevannet vintersdag. Den siste som bodde
der var Anders Myrestølen. Jeg overnattet der på en skitur bortover
Hallingskarvets rygg våren 1908; litt senere (1912) flyttet denne den
siste av strondingane til bygden. Men i gamle dager røk der fra mange
peispiper bortefter «Strondi*. Det var en hel liten bygd for sig selv der-
oppe i den storslagne fjellverden. Der nevnes følgende faste bosteder:
Hølgjigarden, Lein, Syregarden, Myrestølen, Osmundset, Nilsegarden,
Vesle-Olagarden, Skriun, Ulevasbotten, Ynglesdalen, Finnebotn, Gautes-
lein, Olavslein, Laukegarden og Raggsteindalen. Omkring 1880 hadde
ennu følgende steder fastboende folk: Raggsteindalen, Lein, Olavslein,
Leino, Osmundset, Ulvasbotten og Myrestølen. Der skal ha været stor
skog på Stranden i gamle dager, og der var ikke ondt for mat; ¡ fjellet
var der rein nok, rypa lekte like innpå husveggen, og i fjorden var det fet
ørret. De var selvhjulpne, disse folk, og lærte fra barnsben å klare sig
selv. Der skal endog ha været nogen små åkerlapper på stranden, men
korn var vel det, det knep mest med. Det måtte de hente på hesteryg-
gen fra Ål eller Vestlandet. De byttet det ofte til sig i renkjøtt, fisk eller
annet. De som skulde over fjellet til Aurland hvilte eller overnattet
på «Strondi. Ofte blev de liggende værfast, og da berettedes nok meget bygdenytt og mange gamle historier. De skal ha været mestere i fortellekunst disse gamle strondingane. Og mange var det som kom bort på de vågsomme ferder, de sov inn i den evige søvn i snedrevet med skarv og nuter som tause og udeltagende tilskuere. Mange av dem som hadde bosatt sig der, var originaler, som ikke kunde trives nede i bygdens trange forhold. Nogen hadde vel også forgått sig på en eller annen måte. Så
ledes berettes det om Birgit Bry (f. 1739), datter av den kjente Torleiv Villand, den uvyrdnaste og agelausaste» av hele den kjente ett, at da hun hadde slått en grannekone fordervet, så hun døde en tid efter, måtte mannen legge stor bot, så han måtte selge Bry. De tok da unna
Raggsteindalen ved Strandevannet, og der fødde de 12 kyr og greide sig godt. Det var litt knapt med grjon (korn) men da seta me Osten og smørbutten jamsies på bole*. Og at det var sundt å leve heroppe, derpå tyder
at datter av denne Birgit, den navngjetne Ragnhild Raggsteindalen, blev nær 100 år og gikk på føttene til det siste. Ved Ustavannet og nærliggende vann var der også mere fast bebyggelse. Nygard, Fjellberg, Dansarfet, Ørterdalen og Kjernsundlien. Hvor gammel denne bebyggelse er, er ikke godt å si. Nygard og Fjellberg nevnes ikke i matrikkelen av 1723 og er antagelig ryddet efter midten
av århundredet. Wiel (1743) omtaler nogen husmenn ved Strandevannet boende i nogen elendige jordhytter. Bebyggelsen hinsides fjellet i Sysendalen er jo heller ikke meget gammel, idet Garen er fra 1713, Maurset fra 1758. For denne tid må derfor ferden over fjellet ha været meget seigere om vinteren, da der var meget lenger mellem faste bosteder.
Så langt tilbake som i Middelalderen var der også meget tynt med støler; på grunn av den fåtallige befolkning var der beiter nok nærmere bygden. De høiest liggende støler er antagelig først tatt i bruk 1660
—1820. Efterat utvandringen til Amerika begynte i 1840-årene, er jo bebyggelsen i våre fjeildaler igjen gått tilbake. I Hemsedal er således fra 1860-årene til 1914 nedlagt 71 væsentlig småbruk. I Aurland er også flere av de høiere liggende bruk nedlagt, således Aurviken og Øvstebø (Aurdalen).

I det avsidesliggende Ørterdalen utspiltes et uhyggelig drama i 1818, idet mannen Ola Uthus, som levet dårlig sammen med sin kone, drepte henne med et øksehugg mens hun hentet vann ved fjorden, og siden
senket henne i et hull i isen. Ferdselen om vinteren skal ha været langt større enn om sommeren. Således forteller Tollef Nygard ca. 1870, at det var så langt fra, at ensom-
heten på hans avsides gård tiltok i den strenge årstid, at tvertimot det omvendte var tilfelle. Ja, hyppig hendte det, at der på en vinterdag kom så mange ferdesfolk, at der neppe var plass på gården. Og blev
der da uvær, måtte Tollef ofte i flere dager finne sig i å skaffe hus og kost til de ubudne gjester, som ofte var slette betalere, da de ofte var fattige og det ikke av de beste. Jeg har henvendt mig til den i fjellet vel kjente Svein Sletta ¡ Ustedalen, for å få oplysning om de gamle ruter fra Ustedalen til Eidfjord. Han skriver følgende:
«Den gamle vinterrute, som blev mest brukt, gikk første dag til Nygard. Her blev de reisende vel mottatt, så det var som et hjem for alle, som kom der. Annen dag over Nygardsfjorden, Bergsmulfjorden, op Bergsmullien, hvorpå høifjellet begynner, forbi Svartevann,over Kjeldenutene til Smyttestølen, over Leira til Instestølen, hvorfra en mil til Maurset. Dette er selve fjellovergangen. Tredje dag forbi Garen og Hol og videre ned de stupbratte Måbøgalder, så ned Måbodalen til Sæbo og Vik.

veier
Efter denne rute har mange strevet hårdt for å nå frem, og gjennem tidenes løp er der også mange som har satt livet til på denne tur, når uværet har innhentet dem på reisen. De to siste som omkom her, var
Arne Løite og Torger Seimsodden fra Hol. Visstnok efter denne tid blev ruten opmerket. —- Noget som hørte mere til sjeldenhetene vil jeg her nevne. Det var i 1855 en mann fra Eidfjord, Sylfest Sæbo, som sammen med en kamerat om vinteren kjørte et lass humle fra Eidfjord til
Ustedalen. Hesten måtte gå på truger den lange marsj. De solgte både lass og hest. Av dem som fôr her, var det endel som drev handel, men de fleste søkte arbeide, særlig jordarbeide. Nogen drog også vestover
for å drive fiske. Når disse folk senere vendte tilbake til Hallingdal, kjøpte de med sig tøi, særlig vadmel, åklær m. m. for de penger, de hadde tjent på turen, og la på sig så tung bør, som de kunde orke å bære.
Sommerruten blev også benyttet nokså meget. I den siste tid gikk den op fra Ustedalen over Tuftebroen, op Kleivene forbi Grønebaknuten, Storleiknuten og over Hornbufjell. Men dette stykket er omlagt for ca. 45 år siden, da der blev bygget ny bro litt nedenfor Ustavann.
Ruten går istedet gjennem Såballien efter den oparbeidete kjørevei til Kulthaug seter, hvor ruten til Eidfjord tar av over elven under Ustaberget, støter så sammen med den for nevnte rute, så forbi Monsbu-
heia felæger Legreistubben ved Ørteren, så til Krekjahytta, fortsetter vestover mellem Store Krekja og Dragøine, følger Kjeldedalen forbi Fisketjern og går sammen med vinterruten fra Smyttestølen.
Til Ulvik gikk ruten over Hallingskeid, Osaskavlen, Osa – mindre benyttet. Fra Hallingskeid gikk også en lite benyttet rute til Myrdal—Flåm. Den meste trafikk fra Hol til Sogn gikk nord for Skarvet over
Gjeiteryggen. Her er de fleste hester og drifter drevet over fjellet til Østlandet. Nogen rute over Vosseskavlen til Raundalen kjenner jeg ikke til.»
De fra uminnelige tider benyttete og sterkt optråkkete veier Nordmannsslepa mellem Hardanger og Hallingdal—Numedal gikk litt sydligere i to grener. Den ene fra Maurset langs Bjoreia til Nybubekken,
forbi nordenden av Halnevannet over Tuva seter til Skurdalen, den annen langs Svinta, under sydhellet av Skaupsjønuten og videre til Dagali eller Numedal.

bro over bjoreia flintoeBro over Bjoreia – Flintoe

Halvor Berg og Nils Svengård, Hol og Ellend Veum, Aurland har gitt mig oplysninger om rutene fra Strandevann til Aurland. På alle tider av året ferdedes her folk over fjellet, men størst trafikk var der vår og høst, idet der da dreves handeistrafikk med kreaturer. Den almindelige
sommervei gikk op fra Bry gjennem Grønsetlien og siden langs Strandevann til Sandbekken om Sandbekhyllene over Råsdalen forbi Bolhovd til Steinbergdalen og Øvstebø (Aurdalen). Ved vintertid gikk man op fra Sveingardbotten inn i Tyrvlesbotten og kom ned i Findalen til Grønestølen ovenfor Øvstebo. For å undgå den slemme vei op Aurlandsdalen gikk
en vei op fra Bjelde i Eisingeberget i Vassbygden fremover fjellet ovenfor Orresæter og Veiverdalen sr. over til Aushovden, fremover Klufti, ned ved Myrane sr. og Øvstebø. Den fremste del blir brukt ennu, og man kommer da ned ved Sønjareim. Sønjareimsgalden blev først bygget for ca. 60 år siden; for var det umulig å komme frem der med dyr; man
kunde såvidt krype forbi.

øvstebøØvstebø

Fra Strandevann kunde man også gå over Gjeiteryggen, tvers over Vesterdalen og mot vest i det ville og øde fjeilparti nord for Vargebreen og Skommåbreen til Hednadalen (eller mere i nordvest op Skreppesteinbotten langs Svartevann og Langevann), og videre via Rasmusdalen
(Presteseter) ned til de høitliggende og avsidesliggende fjellgårder Stomdal,
og ned Stomdalsgjelet til Vassbygden, eller også ovenfor Stomdal forbi Båttålstolen og Grimseter, ned Grimsetberget, langs Vassbygdvannet til Onstad, hvor der dengang ikke var bro; men båter og jegter la til plassen Salthellen innenfor Onstad. Man kunde også gå fra Vestafarbotten i
Steinbergdalen over fjellet syd for Aurland, forbi Hålene sr. til Hovdunga sr., og ned Stomdalsgjelet til Vassbygden. Man ser at alle veier undgikk dalen. Fra Hednadalen kunde man også gå ned i Vindedalen
til Seltuft sr., men derfra ikke om Myrdal, men i en veldig stigning nord for fjellet Tarven og ned i Flåmsdalen. Denne vei blev visst kun benyttet av folk fra Flåmsdalen om sommeren.

Jeg har gått meget i disse fjell, og regner det til mine beste turistminner. For en veldig natur og betagende ensomhet! Man gikk også fra Gjeiteryggen op Vesterdalen til Hallingskeid i Moldådalen, hvor hallingen møtte frem og kjøpte hester og kreaturer av vossingen og ulvikingen, som kom over Vosseskavlen og Osaskavlen. Gamle
Halvor Berg i Hol (stortingsmann i 1905) forteller at han selv har reist begge veier, den siste med en sauedrift på over 300, kjøpt på Jæren.

I gamle dager hendte det at der blev drevet fe helt fra Sunnfjord over Raundalen — Vosseskavlen til Østlandet. — Lignende handel foregikk også på Hallingskeid i Fødalen, her møtte lærdøler og andre sogninger frem med sine dyr.

Der er nok mange nedlagte boplasser rundt ¡ fjellene. De færreste kjenner vel til, at der en tid har været vinterboende folk i den avsidesliggende Iungsdal, hvor nu turisthytten ligger. Jeg kjente godt den
mann som bodde der, da han siden slog sig ned i Hemsedal. Elling Furuhaugen var hans navn, og han var i tredje ledd efterkommer av en av de bekjente villandskjemper. Han hadde villandsættens eventyrlyst i blodet og førte et meget omliakkende liv, og fortalte også villig
derom — en forteller av rang. Iungsdalen var en stølsdal, men eierne syntes det blev for besværlig med stølsbruket, da det lå så langt fra bygden, og leide det ut til driftekarer. Elling så det var meget gress der og mente han kunde fø en stor buskap. Så drog han i 1860 med kone og små barn
ditop, og bodde der i 3 somrer og 4 vintrer. Det gikk ikke så bra som han trodde. Skodden la sig nedover fjellene, og regnet silte så høiet ikke blev tørt, og to av kuene døde. Og alt de skulde ha fra bygden måtte fraktes på Ellings rygg. Og Elling kunde nok berette mangt om sine dristige ferder på vinters dag til Borgund, Bjøberg og Hol. Ofte blev han liggende værfast i dagevis, mens kona og barna satt alene oppe i ensomheten. Engang hadde de ikke varme, og Elling måtte gå en drjug dagsmarsj til naboen Bjøberg efter fyrstikker. Han var borte i 3 døgn. Da hadde konen funnet på å skyte av et gevær i noget stry, og fått varme. En vinterdag søkte han å komme over fjellet fra Nesse i Borgund, men måtte snu (på dette fjell er mange omkommet), dagen efter fra Breistølen, måtte snu igjen. Så dagen efter fra Bjøberg, igjen vendereis. Først fjerde dagen kom han over ville skarvene fra Bjøberg. I disse 3 vintrer
ferdedes han på vidda i 17 netter, derav engang 4 netter på rad. Det var uhyggelige stunder, når mørket seg på og han ikke visste, hvordan han skulde berge sig om natten. Lite var det med vedfang, det var bare litt brisk og krekling han kunde rispe sammen.Og fikk han vame  op, kunde gjerne dormen rende på ham, så han sov mere.  — Verst var det siste vinteren. Husene drev helt ned, og de kunde ikke komme ut på 15 døgn. Da de fikk måket sig ut, så de at bare mons-åsen stakk op over sneflaten.

At det ikke alltid var mors beste barn som slog sig ned til fjells, derpå tyder en beskrivelse i Budstikken for 1820 av Grunke ytterst i Hyddalen i Hemsedalsfjellet. «Et skjønt sæterbøle ved Svensken». Det er ikke mange aar siden kornavlingen ophørte i Grunke, og gaardene blev forvandlet til støler. Aarsaken var ikke det haarde klima. Men det var opsiddernes egne excesser, der foranledigede øvrigheden at ophæve denne saa langt avsidesliggende coloni. Der hadde skjelme og ildgjerningsmænd altid havt et sikkert tilflugtsted; der var tid efter anden opstaaet en hel røverrepublik, som spottede landpolitiet.» På Grunke har der også siden været fast bebyggelse, som er nedlagt for få år siden.

Nutildags da turister i tusenvis farer på ski over viddene blott til lyst, hender det jo ikke så sjelden, at man blir skaket op ved ulykker med lange beretninger i avisene. Hvordan var det da i gamle dager?

Jo, fjellet—det lunefulle fjellet—krevde nok adskillige ofre. Det er merkelig, at ikke enda flere blev vekk, sa jeg til en gammel mann i Hemsedal; for trafikken over fjellet var jo anslestor. De er redd fjellet, sa han, de vet hvad det betyr. Dog er det i tidens løp ikke få, som snestormen har svøpt inn i sitt hvite laken. De tørre notater med den sirlige skrift på de gulnete blad i de gamle ministerialbøker tryller i all sin knapphet
frem et billede vel så levende som en lang beskrivelse. Jeg har bladet gjennem dalens ministerialbøker og funnet følgende, men alle er neppe anmerket å dømme efter andre beretninger.
1759. Frøs en mann ihjel mellem Vass og Hovet.
1768. Vinglet det bort en mann, som gikk efter rensdyr.
1771. To fra Lykkja ihjelfrosne mellem Hemsedal og Valdres.
1771. Jakob Berg (Hemsedal) frøs ¡hjel på fjellet.
1773. 13 januar vinglet det bort en mann på Hemsedalsfjellet, var fra Lærdal.
1782. 5 januar frøs en mann fra Ustedalen ihjel på Hardangerfjellet.
1783. 1 mars frøs en mann ¡hjel på Aurlandsfjellet.
1786. 29 juli druknet en mann i fjellet.
1787. 1 juli frøs ihjel en gammel mann på Hardangerfjellet.
1788. 17 oktober reiste en kjerring med et treårs gammelt barn over fjellet fra Vass til
Hovet. Barnet fros ihjel, men konen kom fra det med livet.
1795. 8 februar frøs en mann ihjel på fjellet mellem Vass og Hovet.
1818. Knut Bjøberg og Torger Øilien omkom i snedrev 17 november vest for Bjøberg.
1819. En mann fra Nes ihjelfrossen på fjellet.
1820. Erik Møllerplass frosset ihjel på fjellet i snedrev. Guttorm Jolem druknet i Flya.
1822. En mann frøs ihjel på Hemsedalsfjellet.
1822. 23 år gammel mann fros ihjel på fjellet ovenfor Hovet.
1831. Engebret Kirkedelen druknet 19 juni i Mjølga på Djupsfjellet (formodentlig i Nor
mannsvadet).

I den følgende tid nevnes ikke så mange. I 1854 står anmerket, at Tolleiv Kirkedeild frøs i hjel på Hardangervidda. Han var sammen med to numedøler, de måtte gå fra ham for å berge livet. De måtte ligge ute ¡ sneen i to netter. Sent tredje dags kveld kom de til Nygard. Den første mann på Nygard blev også borte. Han var dratt fra Eidfjord med to hester med kornklov. Han og den ene hest fantes aldri mere.

Av Sven Steensen i Hol har jeg fått utskrift av en noteringsbok for Ole Steensen Hammersbøen (f. 1785). Den hitsettes, da den gir et godtinnblikk i fjellferdenes farer. «Aar 1801 paa Allehelgensdag begav det sig 13 Kare udi Fjeldet, — som havde havt Nattelosji hos John Ulevasbotten. 11 av disse kare var fra Nummedal, og 2 fra Sletto i Hovet. Som de var komne et Stykke
i Fjeldet paakom det dem et forfærdeligt Uveir — saa de vankede hid og did og ikke vidste, hvor de var, — og da Natten paafaldt dem, maatte de 11 Nummedøler grave sig ned i en Snefond og ligge der Natten over.
Om Morgenen kom 8 av dem til Ulevasbotten igjen, 2 av de 11 Numme-
døler døde og en, der ikke vilde forlade sin Broder før han var død, han maatte saa ligge i Sneen den andre Natten og, — men meget underlig saa styrkede Gud ham, saa han kom den næste Morgen uskadt til Ulevasbotten. De to Nummedøler blev begravne ved Hols Kirke. De to ifra
Sletto de skildtes ved de andre imod Aften den første Dag, rimelig med den Tanke, at de skulde komme til Folk i Behold. — Alle havde de Skji men disse havde ikke saa tungt at bære, derfor troede de at kunne række til Folk før de andre. Deres Forsæt gik dog ikke i Opfyldelse, thi denmaatte og drikke Dødens Skaal i Fjeldet — og ingen fandt dem igjen — hvor flittigt der blev let efter dem. (2 aar efter blev den ene fundet 1 mil fra Iungsdalen. Der fantes intet av hans legeme, men noget av det, som han havde baaret samt noget av hans Hovedhaar, — thi de havde langt Haar i de Dage.»

dyregrav
Dyregrav

Mange er vel også begravet i Lærdal, Aurland og Eidfjord. Vest i Aurdalen (Øvstebo) ligger en liten kirkegård (fra 1855) med nogen små forfalne kors på. Det var for tungvint å få likene ned til Aurland. Her skal også være gravfestet endel av dem, som omkom på fjellet. På Lærdalsøren var der i gamle dager en meget stor trafikk fra øvre Hallingdal. Alt i det l6de árh. holdtes et betydelig marked der i slutten av sept., i den eldre tid til ubestemt tid, men ved kgl. res. av 25 sept. 1596 blev det anordnet, at det skulde holdes 8 dager efter Mikkelsdag
og vare i 8 dager, fra 1831 i 4 dager. Det søktes meget av vaidrisser og hallingdøler, som her forsynte sig med fiskevarer, salt, hør, hamp, jern m. m. I korntrange år var man over for å hente korn. Biskop Pon-
toppidan omtaler markedet i 1749. «Markedet søges ogsaa av mange fra
hin side Filefjeld. Særdeles av Valdres og Hallingdal indfinder sig mange bønder for at sælge deres smør, bukkeskind og deslige mod bergenske fisk og andre varer, som de til hest fører en lang og besværlig vei.» Sorenskriver Palludan nevner også at der om sommeren kom mange ifra
Bergenhuus Lehn med fisk og salt for at sælge udi Hallingdalen.  Ja, Ivar Kleiven mener endog, at en stor del av Gudbrandsdalen hentet sitt salt fra Lærdalsøren over Filefjell, og at markedet ikke var yngre enn Maristuen, som er fra begynnelsen av 1300-tallet, og da kaltes «sålustofa Helga Ivarsonar uppi å Borgund» (siden «Margretastofa å Fillafjalli»).
Lærdalsøren kaltes i daglig tale for Øyren, hele Vestlandet for Norafjellet og folket på Vestlandet normenna, norfjelling eller normannsfolk. Som bekjent gikk hovedveien fra Østlandet til Vestlandet over
Filefjell—Lærdal. Vi nutidsmennesker har vanskelig for å forstå hvad det vilde si å reise i gamle dager. Den eldste vei mellem Borgund og Husum har gått over Nesbergene — den såkalte Sverrestien. Lilienskiold omtaler 1668 Vindhella (‘Skindhellen»), «hvor adskillige kors ved
veyen seis, kaldis Ildhellen, eng passage i berget mellem store steene.» Litt efter (1674) reiste Korfits Braem op Lærdal, han sier: «Denne vei knap nogensteds i verden haver lige eller mage». Margretastuen var da ubebodd. Intet under at hofrettsassessor Ernst i 1704 sendte et forslag til kongen om å bygge en vei over Røldal—Telemarken. Han sier om veien i Lærdal: «— — – hvor farlig det var at passere den rette og ordi-
naire Vej, særdeles Galderen, Svinekloven og Vindhelleren samt andre steder flere, som mere lignede præcipices end rette Veje og med største Livsfare passeres.» Forslaget blev henlagt. Som bekjent var lærdølene
fra 1657 i ca. 150 år fritatt for militærtjeneste mot å holde veien ved like.
Wiel skrev ¡ 1743 at det ikke var noget år uten at nogen tok skade på denne farlige vei. I slutten av 1800-tallet blev den omlagt, men som presten Bøiesen skriver (1820) var den «aligevel formedeist situationen yderst besværlig». I 1841 44 blev Vindhellen lagt i slyngninger. Den nye chaussée under Nesbergene er først bygget 1870—72.
langfjellet

Fra Ål gikk der flere veier til Lærdal. Vi skal først nevne de to som mest kom i bruk efterat der litt over år 1800 blev fast bebyggelse på Bjøberg (lærer Knut Anfinset fra Ål), og især efterat veien blev ferdig
over Hemsedalsfjellet (1844). Den ene gikk fra Leveld forbi Lyastølene, langs Versjøen om Hølleskar sr., ned søndre Halso og videre over Hemsedalsfjellet til Borlo. Den annen gikk lenger inne i fjellet om Beihovd,
over Lauvdola og nordre Halso til Liene, Storeskar eller Bjoberg. Men den siste blev sjeldnere brukt, fordi vadestedet i Halseelven var stygt, og man om sommeren var avhengig av båt på Flævann. I stølsveien på nordre Halso kalles ennu hoieste eggen Sildebakken, fordi ålinger
hadde stående sild der, som de hadde hentet på Øyren. På ski gikk man over Flævann, ned Bratteskriene til Bjøberg.

Fra Ål og Hol falt det mest naturlig å ta klov over Djupsfjellet, da veien blev meget kortere. Om de følgende ruter har jeg fått oplysninger av lærer Håkon Nesse, som er godt kjent både i Lærdal, Borgund og Ål. De er gjengitt litt utførligere, da den siste del er lite kjent som turistvei. Fra Ål førte veien fra de øverste gårder i Vass innover mot Djup sr., over Normannsvadet i Mjølga op gjennem Fødalen. Til nedre ende av denne førte også veien fra Hol med utgangspunkt fra Nerål eller Gudbrandsgard; den gikk helst på vestsiden av Djup, da østsiden var nokså myrlendt. Fødalen, som strekker sig op mot Hallingskeid, har fra gammel tid været driftehavn, og det hendte undertiden at man søkte nattely i felægeret der. Ellers falt det mest naturlig å overnatte i en av stølene ved Djup. Man trengte 2—-3 dager på turen. Fra Hallingskeid i Fødalen førte to veier, den ene til Nesse litt nedenfor Borgund kirke, den annen til Mo ved Rikheim. Den første var den almindeligste både som kløvvei, driftevei og for fotgjengere. Man tok da fra høiden ned i Sanddalen, måtte vade elven og følge den på østre side ned til Djupevjene, som til for 70 80 år siden bruktes som seter, siden kun som felæger. Her gikk veien igjen over elven, i gamle dager var her en gangbro, som ofte er revet vekk i isgangen om våren. Nu klopp eller vadning. Så stiger veien op til Arbergene, og der var oplagt
upplåger (veimerker, som varder) bort til Skreene, nogen bratte lier hvor der ofte gikk sneskred om vinteren. Det var lett å ta feil for ukjente og gå ned gjennem det trange elvegjuv, hvor der gikk kreaturveier. Det endte med, at man kjørte sig fast ved de stupbratte berghammere som gikk like i elven, og måtte gå tilbake den farlige vei og ta opstigningen. Det har hendt at folk har måttet ligge natten over under bergene der.
Siden ned til Nesse. Denne vei var i bruk som driftevei og kløvjevei til for 40 50 år siden. Føringen på kløv var ikke stor. En tønne sildnlikelig fordelt i to skinnsekker («hiter») anbragt på hesten, ovenpå blev
lagt et knippe tørrfisk; i en skreppe på ryggen bar mannen en del småting
sammen med nisten. Stundom kunde hallingen leie folk til å transpor-
tere silden fra Lærdal til Djup, og herfor blev betalt 2 daler pr. tønne. Skulde handelskarene om våren dra vestover for å sanke sammen de om vinteren kjøpte kreaturer, la de veien over Djupsfjellet. De akte da på ski, og på godt føre kunde de klare turen på en dag ved å starte
ved 2—3-tiden om morgenen (imåneskinn) fra en av de øverste gårder i Hallingdal. Blev de forsinket på en eller annen måte, måtte de kanskje overnatte på Arbergene. Seterbodene der stod alltid ulåst, og i Nesse pleide man alltid å sørge for, at der lå igjen endel tørr ved. Man hadde til sine tider gjort den erfaring, at det ellers gikk ut over
melkeringene og annet trevirke.

myrestølenMyrestølen

Den annen vei til Mo (Rikheim) blev av og til benyttet, fordi den var endel kortere. Den gikk i vestlig og nordvestlig retning langs høidedraget forbi Kjellerhaugen ned i Stavedalen på nordsiden av det høie fjell Okken (1730 m.) til Viset Sr. Her ligger ennu oplagte veimerker (upplåger), og enkelte har sine bestemte navn. På sydsiden av Okken ligger Øidalen med åen Nivia og flere små fjellvann (Finnebu vann nederst), og her kunde det nok ha været fremkommelig, men intet tyder på at denne rute har været brukt (på det gamle amtskart er veien avsatt her). Muligens kunde overgangen over Nivia være vanskelig. Fra Viset fører veien bratt ned i dalen. Litt nedenfor ligger den bekjente
Viselgalden. Veien var smal, tildels bygget op med skrøpelig mur eller trestokker og jord med flere for hester vanskelige nedstigninger og en vill slukt på den ene side. Videre nedover Flåbergene bort til de stupbratte Ibakkene, hvor veien ligger i siksak ned til Kalleset sr. i dalbunnen, og videre ned til Mo. Her har hendt flere ulykker. Det var ikke ukjent at gårdens hester gikk utfor. Kløvene tok inni fjellhamrene, så hesten mistet balansen og det bar utfor fjellet. Man kan forstå van-
skelighetene ved denne vei, når man hører, at Mo sluttet med å bruke Viset til fjelistøl alt i 1856, skjønt den bare ligger 3/4 mil fra gården, og foretrakk å leie støl på Hemsedalsfjellet og kjøre den 5 mil lange
vei ditop, skjønt veiene gjennem bygden den tid var dårlige. Veien i
Visetgalden er dog i den senere tÍd noget utbedret, og Viset brukes fremdeles som seter for husmennene under Mo.
Over disse fjell foregikk engang en flugt efter et bruderov; det minner litt om sagnet om vågeridderen og valdresridderen (Ridderspranget). For en gangs skyld et lite skjær av romantikk i Villandsættens knivblinkende og bloddryppende saga. Elling Villand (f. 1718) var ofte på Lær-
dalsmarken, og engang kom han til å danse med så ferm og fin en jente, at han syntes han ikke hadde sett nogen likere. Og hun syntes nok også at hun ikke hadde sett venere og kjekkere kar, for da dansen var
slutt, sa hun til ham: «Gud gjeve du vore min !» ((Kor aig du haime då?» sa Elling. Hun var fra Stødno og het Mette. Slik blev de kjent og blev glad i hinannen med det samme. Men hun var av rike og ættgilde folk, så brødrene hennes vilde ikke vite av en «austmanntrave» til måg. Elling
vanket titt i Lærdal, og så la de over å rømme. Han kom ridende i full vebning til Stødno, og tok Mette med sig på hesten. Brødrene fulgte efter over fjellet helt til over Villand, da snudde de. Siden blev det gildt mellem Stødnokarene og Elling, og Mette fikk stort heimanfylgje. Engang
var Elling på Øyren og kløvet på to gamper en hel del stas til sin brud. Han for fra Rikheim op de stygge Visetgalder. Hestene gled, og det bar utover flagene like på elven. Men hjemme på Villand satt bruden og ventet på stas. Han kunde ikke komme hjem med to tomme hender. Så drog han ned til Rikheim igjen. «Du kunde kji seija me’ ain gamp?» sa han til Rikheimsmannen. Jo, gamper fikk han kjøpe, og var på Øyren efter nye klov, som han kom velberget hjem med. — Kjent er også en sønn av denne Elling, han het og Elling og gikk under navn av Mette-Elling. Det var ham som slog til krigskommissær Lossius og måtte springe spissrot på Tanbergmoen for det.

nygard
Nygard

Fra Hemsedal gikk ferdselen der hvor kjøreveien er nu. Hemsedals bekjente bygdegransker H. Flaten forteller herom. Høst og vår gikk ferdselen kvikt nogen uker til og fra Øyren. I kløvreisenes tid var
der mest flere i følge for å hjelpe hinannen med å løfte kløven av hesten for hvert hvilested. Ved Draughelleroyn ovenfor Breistolen var der ingen bro, så hestene også måtte bære mannen over. Da veien over Hemsedalsfjellet blev ferdig i 1844, brukte man kjerrer. Der hentedes kjeler,
lær, fisk, sild, salt, rugmel og brennevin. Folk helt fra Nes, men mest fra Ål og Gol (Hemsedal). Hadde man for meget på lasset måtte man «tvikjøre» op de verste bakker. Der kom også en hel del lærdøler langt
nedover Hallingdal med lass av varer helst på vinterforet. De to mest kjente i 60-årene var Holka-Per og Flinte-Ola. Ferdselen holdt sig ned gjennem tiden til Krøderbanen blev ferdig 1872, da handelen gikk over til Drammen (Branes). Ennu drives dog drifter av kjør, sauer og hester over fra Vestlandet denne vei. De slet hardt i det mange av de gamle karer. Således nevner Flaten, at en mann fra Eikre drog hjemmefra med dragkjerre samtidig med en granne, som brukte hest, hentet en tønne sild og et fiskepund på Øyren, og drog den op over alle de fæle bakker over Sæltunåsen, Vindhella, Borlobakken, Ilagbakken, Galden o. s. v. 9 mil, og kom enda hjem en dag før grannen! Vi nevnte ovenfor Kirkedøren i Hallingskarvet, hvor man har ment,
at Stavangerbispene undertiden drog, dog neppe med rette. Et lignende navn har vi i Hemsedal. Nord for Grøndalsbotn ligger Kirkeskaret (Kjyrkjiskaret), som skal ha fått sitt navn efter valfartene til den undergjørende St. Thomaskirke på Filefjell. Og at trafikken har været ganske stor,
derpå tyder den sterke vei, som ennu over 100 år efter ferdenes ophør (1808) skal synes efter de valfartende. Det er så langt fra alle støler, sier Flaten, at der ingen bustig er, og gamle folk har hørt at veien skriver sig fra den tid. Lenge var der ivret for, at kirken skulde rives dels på grunn av det «store avguderi», dels på grunn av det ville liv som utfoldet sig der med drikk, slagsmål og usedelighet — som det het i visen:
«Der vart mangein hest sprengt
og mangein møy krenkt
og mangein sprek kar dengt».

Det var sikkert mange fra Hallingdal, som besøkte kirken på den eneste gudstjeneste om året ved Søftesok (2 juli). Der går flere sagn derom i Hallingdal. Mest kjent er kanskje sagnet om den blinde mann
i Kvisla (Hol), som lovet kirken store gaver, hvis han fikk synet igjen. Snart efter fikk han synet igjen. «Nu gir jeg ikke noget,» sa han, «for nu ser jeg allikevel». På hjemveien blev han like stærblind som før. Og nu hjalp ikke lenger hans store løfter. Han var og blev blind til sin dødsdag.
På Kvelperud i Ål bor en slekt som har sittet på gården siden 1673, — 5 av navnet Torkel og 5 av navnet Per. Der finnes interessante optegnelser i slekten. Den nuværende eier skriver i et brev til forf., at en av hans forfedre Peder Torchildsen to ganger bivånte gudstjenesten ved St. Thomaskirken. «Han hadde i flere år hatt stor ulykke på sine småkreaturer, nemlig skabb, og for at blive befriet fra dette uheld lover og efterkomner han at ofrer til St. Thomaskirke, deriblandt forærer han
et alterklæde med oljemalet ramme, der har en indskrift, at den er skjenket av den velagte dannemand Peder Torchildsen og hustru Anne Bottolfsdotter Quelprud 7 juli 1776. Peder blev styrket i sin overtro. Syg-
dommen forsvant så aldeles, at jeg tror, den aldrig tør komme tilbage.» (Se også Daaes Norske bygdesagn.)

Til slutt skal jeg i all korthet nevne nogen andre fjeilveier. Fra Ål og Hol var der adskillig trafikk over Skurdalen og Dagalid til Opdal i Numedal. Efterat Torpemoen var nedlagt som ekserserplass, valgte ofte ålinger som skulde på eksersis, å legge veien over fjellet til Rukkedalen og Nes og derfra ta båtskyss utover Bromma og Krøderen. Fe-handlere fra Hemsedal, som nu går efter storveien til Gol, reiste ofte
utover åsene. De mange hemsedalsjenter, som om høsten fôr ut på storbygdene for å være budeier, holdt kløvjeveien i bygden til over Løgga-broen, så tok de op om stolene til fjeligården Brenn, ned i Reinli og ut
Begnadalen til Hadeland og Ringerike. Over det lett farbare fjell mellem Hemsedal og Torpe var der i gamle dager, da Hemsedal skal ha været anneks til Torpe (prostesete, præpositus de Torpom), adskillig trafikk. Om Siresletto reiste folk fra Thørset i Hemsedal på skareføre om våren over til den gode kornbygd Opheimsbygden i Torpe og fraktet korn hjem. Prestene red samme vei på sine kirkereiser og øvrigheten på
sine tingreiser, (da Hemsedal havde sit aparte tingsted* (Wiel). Hemsedals forbindelse med Valdres gikk mest om Lykkja og Langestølen ned ved Semle. Elven Flya kunde være ganske lei (flere druknet). Fra Grøndalen, som skal være blitt bebygget fra Valdres, til Vang var (og
er) en gangsti langs Vadvatn op Storebotn over Storeboteggen eller også gennem Næverskar over til Skakadalen.

Artikkelen er fra 1927, og transkripsjonen er gjort av Olav Sataslåtten: alle rettigheter til sistnevnte ved ham.