Et tverrsnitt av næringslivet i Hallingdal i 1924.

torpo
Haddingjadalir nevnes i historien som eget fylke senere eget syssel og
eget len. Det tilhørte Gulatings lagdomme og 1 under Stavanger bispestol.
Ved eneveldets innforelse blev det tillagt Buskerud amt og kom i 1631 under
Oslo bispedømme. Hallingdal er nu eget sorenskriveri og eget provsti — og
omfatter herredene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Al og Hoi. Det samlede areal
er 5 275 km.2 og folkemengden ca. 14 000.
Fra Krøderens vestende skjærer det trange dalføre i nordvestlig retning
til Gol. Her fortsetter sidedalføret Hemsedal i samme retning, mens hoved-
dalføret gjennem Ål og Hol bøier av i vest til det glider over i de store høi-
fjellsvidder på begge sider av Hallingskarvet og Reineskarvet som hever sig
henimot 2000 m. o. h.
Bergensbanen, dalens store pulsåre, følger Hallingelvens dalføre fra Haver-
stingtunellen i øst til Finse i vest. Dens åpning i 1908 er det største vende-
punkt i dalens historie. Bilveier gar fra hovedveien ved Nesbyen gjennem
Rukkedalen til Tunhovd, fra Gol gjennem Hemsedal til Lærdal og Valdres,
fra Geilo til Numedal. Ny prektig vei er under arbeide over Hardangervid-
den fra Haugastøl til Eidfjord.
Hallingelvens store kraftmengder er endnu ikke utbygget. De eies av
staten, Kristiania% og Aker’s kommuner. Al har kommunalt elektrisitetsverk
på 400 hk. ellers findes noen smã privatverker. Det forberedes nu en stor
kraftledning fra Nore.
Halligdal har et tørt klima med nedbørsmengde omkr. 500 mm. Sommeren
er varm.
Bebyggelsen i Flå ligger ikke mer end 150 m. o. h., men er ved Geilo
oppe i 800 m. o. h. Bymessige strøk er Nesbyen 500 innbyggere og Sundre
i Al 700 innbyggere.
Fjellgrunnen består vesentlig av gneisbergarter. Ertser og kalkstensfore-
komster finnes ikke. I de øvre bygder forekommer endel skifer. Mest kjendt
er Skogshornskiferen, men den er ikke forsøkt utnyttet.
Jordsmonnet i dalsidene er vesentlig morænegrus. Tung å dyrke, men
meget frugtbar. Den flate dalbund i Flå og Nes består av elvesand og grus.
Hemsedal har meget dyrkbar myr.
Jordbruket er hovednæringsvei i de øvre bygder. Dets historie vilde bli
en nøisomhetens og slitets historie. Siden 1905 har det gått en sterk nydyrk-
ningsperiode over dalen. Nye driftsmãter er tatt i bruk. Det gamle høstings-
bruk i utmarken er forlatt og hovedvegten legges nu på den dyrkede jord og
sætervollene. Mange nye bruk er skilt ut og bebygget de siste år. De vekster
som dyrkes mest er høi, bygg og poteter og i Nes og Flå også rug og havre.
Det dyrkede arealer noget over 40 000 mål. Kreaturholdet er stort, — 1 beregnet
ku pr. 2,5 mål dyrket jord. I de siste år har féavlen tatt sig godt opp i de
øvre bygder, støttet ved innkjøp av avlsdyr fra Telemarken. Bedre foring,
sterkere oppdrett og mere rationell avl er nu principet. Et sikkert prov for
fremgangen er den høie vurdering av avlsdyrene. Sau og geiteavlen har ut-
merkede betingelser i de øvre bygder og interessen er stigende. Levende dyr,
kjøtt, skinn og seterprodukter er de viktigste salgsvarer i Hol, Hemsedal Ål
og delvis Gol.
Skogbruket er den viktigste næringsvei i Flå, Nes og dele av Gol. Det
samlede skogareal opgis til 1116 km2. I de senere år blir adskilligt av skur-
lasten forædlet på dalens egne sagbruk, mens slipetømmeret går til brukene i
Drammenselvens nedre løp. Vedsalget har i de senere år været stort. Heldig-
vis holder interessen for en rationel skogskjøtsel på å arbeide sig frem, om
det endda finnes skabbete får som betrakter skogbruket som en rå avvirk-
ningsdrift.

ting
«Tingstova» -Ål

Jagt og fiske skaffer adskillige penger. Den utøves nu mest som en sports-
og spekulasjonsnæring.
Turisttrafikken er for mange en god inntektskilde. Foruten de store hoteller
er det av bygdefolk bygget adskillige vel utstyrte «Fjellstuer» og dertil en mengde
private turisthytter spredt overalt i dal og på fjell. Mest kjendt er «hyttebyen»
ved Ustaoset.
Hallingene er kjendt som handelsfolk. Særlig handler de med dyr, land-
Bruks- og skogsprodukter. Handelen er dels selvstendigt erhverv, dels bifor-
tjeneste. Fabrikdrift finnes ikke og har neppe nogen betingelser. Håndverk
og husflid drives endel. Størst betydning har ljåsmieriet, trævarearbeide og
rosemaling. En ny erhvervsgren er opdrett av sølvræv. I Ål er nu ikke
mindre end 7 opdretterier igang eller under start og flere kommer nok.
Hallingdal har havt en sermerket kultur i bygningsstil, i klædesdrakt i
sed og skikk. Meget vakkert og gammelt er solgt ut av dalen, men adskilligt
er også bevaret. Hallingdals museum på Nesbyen har mange vakre og typiske
bygninger, bohave, klædedrakter m. m. Ål har kjøpt øvre Leksvoll og vil
bevare den hundreårig gamle bebyggelse. I Hol er også samlet meget til bygde-
museum. Av gamle bygninger som er verd et besøk nevnes Torpe kirke, Ål
tingstue og loftsstuen på Opheim. De gamle nationaldrakter er endnu i bruk
i Ål og delvis Hol og Gol.
Hallingdal har landets ordrikeste dialekt — en klangfuld brytning mellem
østlandsk og vestlandsk tonefall.
Særmerket for dalen er også «lausdansen» med det bekjendte «hallingkast».
Hallingene har været kjendt som kampglade og stridbare folk. Men kanske
er det som med trollene — de er bedre end sitt rykte. Hallingene overveier nøie og
forandrer nødigt mening. De kan ha en skjelm i øiet eller «en ræv bak øret»,
og den som rett vil forstå dem bør ofte kunne tyde «halvkvedet vise». Måtte
de lenge bevare sine bedste egenskaper: arbeidsom og nøisom. aHaug.

Hols sparebank
begynte sin virksomhet den 28. januar 1905 med et grunnfond av kr. 4000,00
som var den tilstaatt som laan av den ophevede Hols spareforenings fond. I
1907 kom hertil 17 000,00 som Hols andel i grunnfondet for den tidligere
felles sparebank for Aal og HoI. Banken tilbakebetalte da det av sparefor-
eningsfondet laante beløp med renter.

Bankens første styre og kassererer:

bankens
Bankens første styre, valgt i møte 11/10 19O4, bestod av: Sven Steensen,
S. Reinton, 0. Reinton, Ivar Slettemoen og T. Øvrejorde. Da S. Reinton efter
opfordring av bankraadet overtok stillingen som bankens kasserer og regnskaps-
fører, blev 1ste varamann 0. T. Myro med i styret i hans sted. Senere valgtes
E. S. Aaker. Sven Steensen ble valgt til styrets formann og har senere inne-
Hatt denne stilling. S. Reinton staar fremdeles som kasserer og regnskapsfører.
0. Reinton var med i styret til sin død i 1923, da 0. T. Myro valgtes i hans sted.
I 1919 oprettedes en underavdeling paa Geilo med T. K. Ødegaard som
kasserer og de ved Geilo boende styresmedlemmer som styre for denne.
Bankens styre bestaar fortiden av følgende medlemmer: Ved hovedavde-
lingen: Sven Steensen, form., Ivar Slettemoen, nestform., Torstein Øvrejorde og
Ole T. Myro. Ved underavdelingen paa Geilo: E. S. Aaker, form., K. 0.
Fossgaard, nestform. og S. S. Aaker.
Ordfører i bankraadet var i 1905—06 L. Hammersbøen, 1907—20 Halvor
J. Berg og efter den tid lensm. 0. Steensen.
Banken har hittil holdt til i leiede lokaler, hovedavdelingen i den tid-
ligere Hols spareforenings bygning og underavdelingen i E. S. Aakers hus paa
Geilo.

under geilo

De første aar holdtes banken aapen for inn- og utbetalinger kun hver-
anden lørdag fra kl. 1 til 6, senere hver lørdag. Nu er kontortiden ved hoved-
avdelingen hver onsdag og lørdag fra kl. 12 til 4 og ved underavdelingen paa
Geilo de samme dage fra kl. 1 til 4.
Bankens postadresse er Hol, for underavdelingen Geilo.

hold regn

Hol Spareforening

nest

hol spar
Hol Spareforening er et samvirkelag for vanleg landhandel og umsetnad
av jordbruksvarer. Medlemenne 200 i talet er ansvarleg for upptil 60 kr. kvar.
Forretningi byrja i 1909 i leigde rom. I 1921 fekk ein eige hus, som
kostad 45 000 kr. Umsetnaden har vore uppe i 340 000 kr. Eiga i 1918 25 000
og 1922 38 000 kr. Fraa 1. mai 1922 berre kontanthandel. S. a. skipa medl.
Fraa Nordh. og Sundalen eige forretn. Sunhov l. Handelsstyrar til 1. juli 1918
Svein Nestegard, Etter den tid Hermann Medhus. Form. i styret: Sven Sten-
sen til 1915, 0. Larsgaard 1916, S. Larsgaard 1917, T. Larsgard 1918 og etter
den tid Svein Nestegard.
Holsbru Sag og Høvel
Hol i Hallingdal
vart sett igang i 1901 av brørne S. Reinton og 0. Reinton og brørne 0. Fos-
haug og Asle Foss. I 1912 løyste brørne Reinton ut dei andre to og vart
soleis eigarar av det heile. Dei har drive med aa kjøpa inn timmer og selgja
hyvla og uhyvla trevyrke og saga og høvla aat andre. Heradskasserar Asbj.
Tufto er disponent og Sverre S. Reinton kasserar.

holsbru
Snikkarfabrikken, som vart sett upp i 1913 eig Torleiv S. Reinton. Han
arbeider møblar og andre ting, men mest glas og dører.
Mylna vart sett upp av brørne Reinton i 1913. Då ho og snikkarfabrik-
ken i 1918 brann, vart ho sett upp att av eit deleigarseiskap Hols mølle, som
daa vart skipa. Dette er eit uansvarleg selskap, som driv malning for delei-
garane og andre. Svein Nestegard er formann i styret og Asbj. Tufto kasserar.
Postadressa er Hol.

Øyo Ljaasmie
Geilo.
Øyo Ljaasmie, Geilo, hadde sin grundlægger i Knut Øyo, som begyndte med
ljaasmiing i 1879. Det var dengang ikke saa let at hamre ut en ljaa idet alt arbeide
paa den foregik med haandkraft. I 1901 blev der anskaffet en hammer, som blev drevet med vandkraft og siden er der efterhvert but anskaffet 5 hamre til, foruten flere
andre maskiner, som er nødvendige forat lette arbeidet og øke produktionen.
Øyo Ljaasmie forarbeider nu, foruten ljaaer: sigder, lauvkniver og kniveblad.
I de sidste aar har Øyo Ljaasmie eksportert endel Ijaaer til Amerika.
Knut Øyo hadde, i sin 42 aarige virksomhet som Ijaafabrikant, flere drenger
og læregutter, hvorav de fleste nu arbeider paa egen haand. Siden Knut Øyo’s
død i 1921, har smien været drevet av hans sønner: Lars, (som er den ældste,
er forretningsferer og sælger) Thomas, Knut og Olav deltar i arbeidet i smien.
Der er nu beskjæftiget i smien 7 mand.

Gjeilo Handelslag
er ett uansvarlig selskap. Det begyndte sin virk-
somhet paa Gjeilo i juni 1908 under navn Hols
Handelslag med E. S. Aaker som bestyrer, der
fremdeles indehar denne stilling. Tanken var op-
rindelig at forretningen skulde være for hele Hols
herred og der blev ogsaa fattet bestemmelse om,
att flytte Handelslaget til ett mere centralt sted
ved Hol da Hol st. blev ferdig.

aaker
Denne bestemmelse falt imidlertid snart bort,
idet den Hols østre dalføre i 1910 ble bestemt att
starte særskilt forretning under navn Hols Spare-
forening. Handelslagets navn blev da samtidigt
forandret til Gjeilo Handelslag. Gjeilo Handels-
lag hadde en meget beskeden start, idet der det
første aar ikke var anden betjening enn bestyreren.
Det viste sig imidlertid snart att der trengtes mere
hjelp og der blev ansatt en betjent. Forretningen

gjeilo han
vokste jevnt og kravet om større og bedre lokaler gjorde sig gjeldende og i 1911
flyttet man inn i andre lokaler. Igjen viste det sig att bli plassmangel og der blev
besluttet att bygge eget hus med en avdeling for kolonial og jernvarer og en
for manufaktur og sportsartikler. I 1914 flyttet man inn i eget hus. Foruten
bestyreren er det nu ansatt i forretningen 4 betjenter og 1 lagermann. Neden-
staaende oppstilling over forretningens omsetning og nettofortjeneste fra start-
aaret til sidste regnskapsaar gir ett klart billedet over den gjevne fremgang
haade i omsetning og fortjeneste som Gjeilo Handeislag har hat samtidig som
det er unødvendig att nevne noget om hr. E. S. Aaker’s dygtighet som bestyrer.
Gjeilo Handelslag hadde pr. 1. januar 1923 en formue av kr. 78851.00. Der
har aar om andet blitt utdelt utbytte til medlemmer fra 4 til 7% paa kjøpte
og betalte varer.

omsetning gjeilo

R. Brusletto & Sønner
Ljaasmie
Gjeilo.

r brusletto

R. Brusletto er født 11. april 1861. Og begyndte som ljaasmed i
1895. Bygdens ijaasmeder hadde før gjort alt arbeide med haand, uten hjælp
av maskiner; men R. Brusletto, som interesserte sig for maskiner,  og allerede hadde forsøkt sig paa forskjellige slags, gik nu straks igang med at gjøre 2 maskinhamre, som blev drevet med vandhjul. (Begge disse er fremdeles i bruk.) Hamrene bruktes for
det første kun til indstaaling og uttrekning av ljaaemnerne; men R. Brusletto’s maal var at kunne gjøre Ijaaene fuldt færdig med maskinhammer, og efter at han hadde gjort flere forsøk med forskjellige sinker, kom sønnen L. R. Brusletto i 1912 paa hvordan man
med en liten forandring av disse kunde gjøre ljaaene fuldt færdig med
maskinhammer. Den nye arheidsmaate har den fordel at arbeidet kan utføres fortere
og mere nøiagtig, uten at ljaaene taper nogen av de gode egenskaber som en haandsmidd ljaa har. Næsten alle ljaasmeder i Hallingdal benytter nu denne arbeidsmaate.
I 1912 blev navnet forandret til R. Brusletto & Sønner. I 1913 byggedes
nyt verksted. I 1920 byggedes elektricitetsverk paa ca. 100 bk., og samtidig
blev firmaet indmeldt som aktieseiskap med kr. 60 000.— i kapital, med R. Bru-
sletto som formand og L. R. Brusletto som forretningsfører.
Selskapets medlemmer er R. Brusletto og hans 7 børn, samt en anden av
familien, som har arbeidet i verkstedet i 10 aar.
Gjeilo Privathotel,
Gjeilo
mottar gjester. Rimelig betaling.
Fra 1. oktbr. og til jul drives et 3 mnd. hush. kursus hvor elever optas
fra forskjellige landsdeler, samt et 3 mnd. kursus efter nytår.
I Hotellet og skolen har været drevet av hush.lærerinde Gjertrud Aadne-
kvam siden 1918.
Hotellet blev oprettet 1914 av dets eier Ole 0. Uthus som ogsaa mottar
bestilling på hesteskyds.
Stedet ligger 800 m. o. h. og ca. 5 min. fra st. udmerket skitereng. 3
timer vei til det berømte Hallingskarv. Post to gange daglig.

gjeilo orivathotell
Lien Jordbruks og Husmorskole
skolen oprettet 1911 som ambulerende. Fra 1922 fast på Lien i Torpe. 3 mndr.
husmorkursus og 4 1/2 mndr. jordbrukskursus. Plass til 24 elever i hver klasse.
Stipendier til elever fra Buskerud fylke. Når skolen får bygget internat utvides
til 7 mndr. kurser. Plan på forlangende.

lien

Tingvoll sag og høvleri
Torpe — Hallingdal
er oprettet i 1916 som interessentskap av de herrer Arnfinn Breie, L. Braatalien,
E. Breie og A. Strand med hr. H. Rustad som disponent.
Sagbruket som er det første i sit slags i Hallingdal derved at tømmeret
blir indtatt ved lense i elven, har elektrisk drivkraft fra Aal kom. Elektricitets-
verk. Sagbruket er oprindelig planlagt av hr. A. Breie.

tingvoll

Aal Tjærefabrik
Aal — Hallingdal.
Fabrikken som er oprettet 1917 av Asle Perstølen; Arfinn Breie m. fl.
produserer tjære, terpentin og trekol.
Fabrikkens nuværende disponent er hr. AsIe Perstølen.

0. A. Strand
Aal, Hallingdal.
Hr. 0. A. Strands smie og reparationsverksted blev anlagt i 1883 av
brødrene Thorleif og 0. A. Strand.
Hr. Thorleif Strand har faat sin første praktiske utdannelse ved Kampens
mek. Verksted, Kristiania hvor han har utstaat sin læretid, derefter gjennemgik
han Hortens tekniske skole. Efter endt skoleutdannelse reiste han saa til New
York, hvor han fik ansættelse som tegner ved «Hydraulic Works». Paa denne
tid var broderen 0. A. Strand ansat som læregut ved 0. Jacobsens maskin-
verksted i Kristiania, men reiste ogsaa han efter 11/2 aars tid til Amerika, hvor
han fik ansættelse ved samme fabrik som broderen som mekaniker. Efter 3
aars forløp drog de imidlertid begge tilbake til fedrelandet og oprettet straks
efter sit verksted i Aal idet de fra Amerika tok hjem en Bradleys putehammer
og specialiserte sig for smining av ljaaer og ploge. Imidlertid var det paa den
tid meget vanskelig at drive saadant foretagende i fjeldbygderne, hvorfor den
ene av brødrene hr. Thorleif Strand et aars tid efter drog tilbake til Amerika.
Hr. 0. A. Strand drev saa verkstedet alene indtil 1903, da det brandt, hvori
efter ogsaa han reiste over til Amerika igjen. Returnerte imidlertid et aars tid
efter og bygget paany op verkstedet, som han fremdeles driver sammen med
en av sine sønner.
Hr. 0. A. Strand er født i Aal 1859.

Ola N. Roen
S a g & Høvleri
Aal, Hallingdal.
Hr. Ola N. Roen er født 1861 i Dybsfjord i Aal. Foruten sagbruket,
som er oprettet i 1904 har han helt fra 1884 ogsaa drevet og driver gaardsbruk.
Han har været en meget benyttet mand inden sin kommune, medlem av Aals
herredsstyre i over 20 aar, skolestyre, fattigstyre, ligningsnævnden m. fl.

roen

Ola Perstølen
Skreddarforretning, sko- og klædevarehandel, bokhandel.
Aal, Hallingdal.
Forretningi byrja som skreddarforretning i eit kammers i stova på Haugen
1901. Året etter vart verkstaden flutt til postopnar 0. A. Sundre sin gard, og
1906 til eigne hus pã Solbakken. 1917 vart Pleymshagen kjøpt, og der er for-
retningi no.
I 1916 vart verksemdi utvida til handel, serleg med ferdige herreklær.
Etter kvart har handelsverksemdi auka, so der no er nokso store upplag av
tyvaror og ferdige klær av ymse slag, og eit ikkje lite upplag av skoty.
1919 vart ogso bokhandel tekje med som ei grein av forretningi. Bok-
handelen er den einaste i øvre Hallingdal, og har no m. a. levering til dei
fleste boksamlingar og skular i bygderne umkring.
Skreddarverkstaden der frå fyrsten to mann greidde arbeidet, skaffar no
arbeid til 5—6 mann.
Det var Ola og Asle Perstølen som sette forretningi i verk. Straks etter
vart ogso ein tredje bror, Torleiv med. Frå 1906 til 1912 var det berre Torleiv
og Asle som styrde med forretningi. I 1912 gjekk Asle Perstølen frå, og til
onnor verksemd. Ola Perstølen overtok straks etter heileverksemdi åleina, men
Torleiv har so å segja heile tidi arbeidt der, mest på verkstaden, og sume
tider på butiken.

perstølen

E. 0. Langelands
Byggnings og Trevarefabrik,
Aal.

langeland
E. 0. Langeland er født paa Langeland i Aal Hallingdal, den 14. april 1879,
etter aa ha gangi snikkar og bygginslære fraa 1900 til 1904 og eit teiknekurs i 1906,
arbeidde han paa ymse plassar baade med bygging og snikkararbeid, til han i 1910
grunnlagde byggings og trevarefabrikken sin.
Langeland er ogso eigar av sagbruk, som ligg like ved Aal st.
Drivkrafti baade ved trevarefabrikken og ved sagbruket er elektrisitet.

lang

Sannum Snikkarverkstad
Ål st.

sannum
Sannum Snikkarverkstad uppretta av Lars 0. Skalet 1913.
Noverande eigar for snikkarverkstad med sag og hyvleri er Embrik Ellings-
gård født i år 1887 i Ål i Hallingdal. Hyvleriet med sag er uppretta i 1922
av Embrik Ellingsgård & Lars 0. Skalet. (Ble også skrevet Skardet, O.S’ merknad).

guldhagen

P/L Svartrakk, Leveld

sylvrev
Med rette har al
av sylvrev vekt inter-
esse i dei siste åri.
Og landet vårt ser
ut til å ha laglege
vilkår til dette.
P/L Svartrakk tok
til hausten 1920 med
2 par alsdyr. Til
novbr. 1923 er gar-
den utvidka litt um-
senn til 10 par (med
plass til 14). Fyrste
året vart det 6 Un-
gar av 2 par; 2. året
9 av 5; 3. — 17 av 7.
Desse har alle vakse upp. I 1922 vart seid 3 par for kr. 6 000.— for paret.
Men det er sjølvsagt det å laga skinn som tiltaket er bygt på. Og prisane på
dei har vore eventyrlege. Soleis er eit skinn av sylvrev ale her i landet,
betalt med kr. 5 500.—. P/L. Svartrakk har selt berre nokre få skinn og kome
i ein sum av kr. 1 500.—.
Det er eit parthavarlag av brørne Tor, Embrik og Nils Veslegard som eig
denne revegarden. Av desse var det Embrik Veslegard som etter 3 års røynsla
gjekk i brodden, og no står fyre styrnad og stellet.
Post. og telefonadr.: Leveld, Jarnvegsstasjon. Ål.

revegarden

Hemsedal Sparebank
Hemsedal.
Hemsedal Sparebank blev oprettet 1907, efter plan enstemmig vedtat i
møte av Hemsedal herredstyre 11/6 og 7/7 1906, stadfæstet ved den norske
regjeringsresolution av 24/11 — 1906.
Første kasserer og regnskapsforer var gaardbruker Erik T. Haug som
indehadde stillingen til 1/7 1915, hvorefter stillingen overdroges til Ole 0.
Kirkebøen fott i Hemsedal 22.9. 1889.

hemsedal
Forstanderskapets ordfører har den hele tid været Ole K. Kirkeboen. Direki-
tionsmedlemmerne ved sparebankens oprettelse var Syver T. Tuv, formand
Rasmus L. Eikre, Sven 0. Jordheim, og Tollef S. Kirkebøen. Tilsynsutvalget
ved sparebankens begyndelse bestod av Syver H. Aalstvedt, Knut A. Berg og Sven
0. Ulsaker. Knut A. Thorsæt og Engebret K. Thorsæt — har været bankens
revisorer den hele tid med undtagelse av første aar, da Erik T. Langehaug
var revisor i Engebret Thorsæts sted.
Sparebankens nuværende bestyrelse er: Forstanderskapets ordfører: Ole
K. Kirkebøen, varaordf. Knut A. Thorsæt. Direktionen: formand Knut A.
Berg, varaformand S. 0. Grøthe, øvrige medlemmer Trond A. Viljugrein og
Syver T. Kirkebøen. Tilsynsutvalget: Syver H. Aalstvedt, Erik T. Langehaug
og Hans 0. Løvehaug. Revisorer: Knut A. Thorsæt og Engebret K. Thorsæt.

hemsedal tall

Robro sag & høvleri.
Gol.
Virksomheten omfatter, forædling og salg av høvlede og uhøvlede materialer
samt leiearbeide. Sagbruket er opført i 1878 av Tollef 0. Roe og ligger ca.
10 km. opover fra Gol st. ved Heimsilelven. Nuværende indehaver Østen T.
Roe er født i Gol 1882 og har det sagbruket siden 1908.
Drivkraften har hidtil været vand fra den naturskjønne foss ved Robro,
men ved salg av vandrettighet til Akers kommune, er bruket sikret 40 elek.
hestekræfter fra den tid Heimsil blir utbygget.

roe

Eidsgaard Hotel og Kjøbmandsforretning
Gol.

eid
Forretningens stifter og indehaver er hr.
E. B. Eidsgaard der er født i Gol 5/12—1872.
Hr. Eidsgaard var kun 20 aar gammel da
han etablerte sin nuværende forretning, uten
midler og kun med folkeskoleutdannelse. Trods
dette har han i aarenes løp drevet forretningen
op til nu at være en av stedets største og bedste.
Ved siden av sin kjøbmandsvirksomhet driver
hr. Eidsgaard ogsaa hotel, der har et meget godt
renomé. I 1922/23 har han ogsaa bygget et
større moderne hotel paa sin seter Kamben, hvor
der er plads til 50 gjester.
I sin bygd har hr. Eidsgaard været meget
benyttet som Takstmand, 1898 valgmand, med-
lem av Herredstyret i 12 aar, medlem i Skole-
styret 6 aar og medlem av Gol Sparebank for-
standerskap hvor han i flere aar ogsaa har været
ordfører.

Rustberggaard Skifabrik
Gol st.

rust

Skifabrikken blev oprettet i 1907 av Mikkel Rustberggaard, og blev overtat
av nuværende indehaver Johan Jensen i 1921.
Hr. Jensen er født i Kristiania. Efter endt folkeskole og handelsskole
var hr. Jensen ansat etpar aars tid paa kontoret hos overretssakfører Rønneberg,
Kristiania. Senere utdannet han sig som snekker og tømrer. I 1904 bosatte han sig
i Gol og blev i 1907 gift med Mikkel Rustberggaards søster og var med og arbeidet
paa skifabrikken hver vinter. Ved sin svoger, Rustberggaards død i 1901 kjøpte
han forretningen. Hr. Jensen er medlem av Gol herredsstyre siden 1916 og
har ellers havt mange kommunale tillidshverv.
Skifabrikken har faat guldmedalje for sine ski i Bergen 1910 samt selv
medalje i Wien 1912, i Kristiania 1914 og i Kongsberg 1924.

Hallingdals Apotek
Nesbyen, Hallingdal
er oprettet i 1898 av apoteker Fritjof
Hoel. Han døde som apoteker i Kristia
nia 1922. Hr. Hoel indehadde apoteket
til 1904, da det overtokes av hr. F. G.
Holmsen.
Den nuværende indehaver, apoteker
Ingv. Johnsen, er født i Larvik 1877, og
overtok apoteket i 1919. Hr Johnsen
har kostet adskillig paa saavel apoteket
som eiendommen, som nu gir et meget
tiltalende indtryk.
Hrr apoteker Johnsen tok apotekø
eksamen i 1901 og var fra 1907—1912
bestyrer av Laxevaag apotek ved Bergen.
Han indehadde der mange tillidshverv
og var bi. a. medlem av Askøens her-
redsstyre og formand i flere av herredet
nedsatte komiteer. Fra 1912 til 1915
bestyrte han Hjortapoteket i Bergen.
I Bergen hadde hrr Johnsen likeledes
flere tillidshverv, bi. a. var han i 3 aar for-
mand i Bergens kreds av Norges Farm.
Forening». I 1915 blev han enstemmig
valgt til generalsekretær i Norges Farm.
forening og redaktør av foreningens
tidsskrift, med bopæl i Kristiania, hvil-
ken stilling han indehadde til han i 1919
overtok Hallingdals apotek i Nesbyen. Han er f. t. formand i forstander-
skapet for Hallingdals middelskole og formand i «Nesbyens Vel» hvilken fore-
ening har skaffet stedet folkebad og brandvæsen. Hr. Johnsen har skrevet
adskillige artikler saavel i dags som fagpressen og har været en skattet fore-
dragsholder.

Hentet frå boken «Fra Buskerud fylke» frå 1924. Transkripsjon og rettighetene til denne ved Olav Sataslåtten

Næringslivs-

annonser fra 1925:

isungset

kirkedelen

løstegaardnesbyen bondeheimnesbyen jernb hotnesbyens handelslagraggreintonsannum

sataøen

solstad

strandsvartrakksvenkerud 2svenkerudthorberg

tingvolltretterud torpe

tufte

tuvaseter

ødegaard og dokkenøyo

 

 

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s