torpoHols sparebank
begynte sin virksomhet den 28. januar 1905 med et grunnfond på kr 4000,00
som var gitt den som lån av den ophevede Hols spareforenings fond.

I 1907 kom i tillegg 17 000,00 som Hols andel i grunnfondet for den tidligere
felles sparebank for Aal og HoI. Banken tilbakebetalte da det lånte beløpet med renter.

Bankens første styre og kassererer:

bankens
Bankens første styre, valgt i møte 11/10 19O4, besto av: Sven Steensen,
S. Reinton, 0. Reinton, Ivar Slettemoen og T. Øvrejorde. Da S. Reinton etter
oppfordring av bankråder overtok stillingen som bankens kasserer og regnskapsfører, blev 1ste varamann 0. T. Myro med i styret i hans sted. Senere valgtes E. S. Aaker. Sven Steensen ble valgt til styrets formann og hadde senere denne stilling. S. Reinton står fremdeles som kasserer og regnskapsfører.
0. Reinton var med i styret til sin død i 1923, da 0. T. Myro valgtes i hans sted.
I 1919 ble det opprettet en underavdeling på Geilo med T. K. Ødegaard som kasserer og de ved Geilo boende styresmedlemmer som styre for denne. Bankens styre bestaar fortiden av følgende medlemmer: Ved hovedavdelingen: Sven Steensen, form., Ivar Slettemoen, nestform., Torstein Øvrejorde ogOle T. Myro. Ved underavdelingen paa Geilo: E. S. Aaker, form., K. 0. Fossgaard, nestform. og S. S. Aaker.
Ordfører i bankrådet var i 1905—06 L. Hammersbøen, 1907—20 Halvor
J. Berg og efter den tid lensm. 0. Steensen. Banken har hittil holdt til i leiede lokaler, hovedavdelingen i den tid-
ligere Hols spareforenings bygning og underavdelingen i E. S. Aakers hus på
Geilo.

under geilo

De første år holdt banken åpen for inn- og utbetalinger kun annenhver lørdag fra kl. 1 til 6, senere hver lørdag. Nå er kontortiden ved hoved-
avdelingen hver onsdag og lørdag fra kl. 12 til 4 og ved underavdelingen paa
Geilo de samme dage fra kl. 1 til 4.
Bankens postadresse er Hol, for underavdelingen Geilo.

hold regn

Hol Spareforening

nest

hol spar
Hol Spareforening er et samvirkelag for vanleg landhandel og umsetnad
av jordbruksvarer. Medlemenne 200 i talet er ansvarleg for upptil 60 kr. kvar.
Forretningi byrja i 1909 i leigde rom. I 1921 fekk ein eige hus, som
kostad 45 000 kr. Umsetnaden har vore uppe i 340 000 kr. Eiga i 1918 25 000 og 1922 38 000 kr. Fraa 1. mai 1922 berre kontanthandel. S. a. skipa medl.
frå Nordh. og Sundalen eige forretn. Sunhov l. Handelsstyrar til 1. juli 1918
Svein Nestegard, Etter den tid Hermann Medhus. Form. i styret: Sven Stensen til 1915, 0. Larsgaard 1916, S. Larsgaard 1917, T. Larsgard 1918 og etter den tid Svein Nestegard.

Holsbru Sag og Høvel
Hol i Hallingdal
vart sett igang i 1901 av brørne S. Reinton og 0. Reinton og brørne 0. Fos-
haug og Asle Foss. I 1912 løyste brørne Reinton ut dei andre to og vart
soleis eigarar av det heile. Dei har drive med aa kjøpa inn timmer og selgja hyvla og uhyvla trevyrke og saga og høvla aat andre. Heradskasserar Asbj.
Tufto er disponent og Sverre S. Reinton kasserar.

holsbru
Snikkarfabrikken, som vart sett upp i 1913 eig Torleiv S. Reinton. Han
arbeider møblar og andre ting, men mest glas og dører. Mylna vart sett upp av brørne Reinton i 1913. Då ho og snikkarfabrikken i 1918 brann, vart ho sett upp att av eit deleigarseiskap Hols mølle, som daa vart skipa. Dette er eit uansvarleg selskap, som driv malning for deleigarane og andre. Svein Nestegard er formann i styret og Asbj. Tufto kasserar.
Postadressa er Hol.

Øyo Ljaasmie
Geilo.
Øyo Ljaasmie, Geilo, hadde sin grundlægger i Knut Øyo, som begyndte med
ljaasmiing i 1879. Det var dengang ikke saa let at hamre ut en ljaa idet alt arbeide
på den foregik med haandkraft. I 1901 blev der anskaffet en hammer, som blev drevet med vandkraft og siden er der efterhvert but anskaffet 5 hamre til, foruten flere
andre maskiner, som er nødvendige forat lette arbeidet og øke produktionen. Øyo Ljaasmie forarbeider nu, foruten ljaaer: sigder, lauvkniver og kniveblad. I de sidste aar har Øyo Ljaasmie eksportert endel Ijaaer til Amerika. Knut Øyo hadde, i sin 42 aarige virksomhet som Ijaafabrikant, flere drenger
og læregutter, hvorav de fleste nu arbeider paa egen haand. Siden Knut Øyo’s død i 1921, har smien været drevet av hans sønner: Lars, (som er den ældste, er forretningsferer og sælger) Thomas, Knut og Olav deltar i arbeidet i smien. Der er nu beskjæftiget i smien 7 mand.

Gjeilo Handelslag
er ett uansvarlig selskap. Det begyndte sin virksomhet paa Gjeilo i juni 1908 under navn Hols Handelslag med E. S. Aaker som bestyrer, der
fremdeles indehar denne stilling. Tanken var opprinnelig at forretningen skulde være for hele Hols herred og der blev ogsaa fattet bestemmelse om å flytte Handelslaget til ett mere centralt sted
ved Hol da Hol st. blev ferdig.

aaker
Denne bestemmelse falt imidlertid snart bort, idet den Hols østre dalføre i 1910 ble bestemt att starte særskilt forretning under navn Hols Spare-
forening. Handelslagets navn blev da samtidigt forandret til Gjeilo Handelslag. Gjeilo Handels-
lag hadde en meget beskeden start, idet der det første aar ikke var anden betjening enn bestyreren.
Det viste sig imidlertid snart att der trengtes mere hjelp og der blev ansatt en betjent. Forretningen

gjeilo han
vokste jevnt og kravet om større og bedre lokaler gjorde sig gjeldende og i 1911 flyttet man inn i andre lokaler. Igjen viste det sig att bli plassmangel og der blev besluttet att bygge eget hus med en avdeling for kolonial og jernvarer og en for manufaktur og sportsartikler. I 1914 flyttet man inn i eget hus. Foruten bestyreren er det nu ansatt i forretningen 4 betjenter og 1 lagermann. Nedenstaaende oppstilling over forretningens omsetning og nettofortjeneste fra start-
aaret til sidste regnskapsaar gir ett klart billedet over den gjevne fremgang haade i omsetning og fortjeneste som Gjeilo Handeislag har hat samtidig som det er unødvendig att nevne noget om hr. E. S. Aaker’s dygtighet som bestyrer.
Gjeilo Handelslag hadde pr. 1. januar 1923 en formue av kr. 78851.00. Der
har aar om andet blitt utdelt utbytte til medlemmer fra 4 til 7% paa kjøpte
og betalte varer.

omsetning gjeilo

R. Brusletto & Sønner
Ljaasmie
Gjeilo.

r brusletto

R. Brusletto er født 11. april 1861. Og begyndte som ljaasmed i
1895. Bygdens ijaasmeder hadde før gjort alt arbeide med haand, uten hjælp av maskiner; men R. Brusletto, som interesserte sig for maskiner,  og allerede hadde forsøkt sig paa forskjellige slags, gik nu straks igang med at gjøre 2 maskinhamre, som blev drevet med vandhjul. (Begge disse er fremdeles i bruk.) Hamrene bruktes for det første kun til indstaaling og uttrekning av ljaaemnerne; men R. Brusletto’s maal var at kunne gjøre Ijaaene fuldt færdig med maskinhammer, og efter at han hadde gjort flere forsøk med forskjellige sinker, kom sønnen L. R. Brusletto i 1912 paa hvordan man
med en liten forandring av disse kunde gjøre ljaaene fuldt færdig med
maskinhammer. Den nye arheidsmaate har den fordel at arbeidet kan utføres fortere
og mere nøiagtig, uten at ljaaene taper nogen av de gode egenskaber som en haandsmidd ljaa har. Næsten alle ljaasmeder i Hallingdal benytter nu denne arbeidsmaate.
I 1912 blev navnet forandret til R. Brusletto & Sønner. I 1913 byggedes
nyt verksted. I 1920 byggedes elektricitetsverk paa ca. 100 bk., og samtidig blev firmaet indmeldt som aktieseiskap med kr. 60 000.— i kapital, med R. Brusletto som formand og L. R. Brusletto som forretningsfører.
Selskapets medlemmer er R. Brusletto og hans 7 børn, samt en anden av
familien, som har arbeidet i verkstedet i 10 aar.

Gjeilo Privathotel,
Gjeilo
mottar gjester. Rimelig betaling.
Fra 1. oktbr. og til jul drives et 3 mnd. hush. kursus hvor elever optas
fra forskjellige landsdeler, samt et 3 mnd. kursus efter nytår. I Hotellet og skolen har været drevet av hush.lærerinde Gjertrud Aadnekvam siden 1918. Hotellet blev oprettet 1914 av dets eier Ole 0. Uthus som ogsaa mottar bestilling på hesteskyds.
Stedet ligger 800 m. o. h. og ca. 5 min. fra st. udmerket skitereng. 3
timer vei til det berømte Hallingskarv. Post to gange daglig.

gjeilo orivathotell
Lien Jordbruks og Husmorskole
skolen oprettet 1911 som ambulerende. Fra 1922 fast på Lien i Torpe. 3 mndr.
husmorkursus og 4 1/2 mndr. jordbrukskursus. Plass til 24 elever i hver klasse.
Stipendier til elever fra Buskerud fylke. Når skolen får bygget internat utvides til 7 mndr. kurser. Plan på forlangende.

lien

Tingvoll sag og høvleri
Torpe — Hallingdal
er oprettet i 1916 som interessentskap av de herrer Arnfinn Breie, L. Braatalien, E. Breie og A. Strand med hr. H. Rustad som disponent.
Sagbruket som er det første i sit slags i Hallingdal derved at tømmeret
blir indtatt ved lense i elven, har elektrisk drivkraft fra Aal kom. Elektricitetsverk. Sagbruket er oprindelig planlagt av hr. A. Breie.

tingvoll

Aal Tjærefabrik
Aal — Hallingdal.
Fabrikken som er oprettet 1917 av Asle Perstølen; Arfinn Breie m. fl.
produserer tjære, terpentin og trekol.
Fabrikkens nuværende disponent er hr. AsIe Perstølen.

0. A. Strand
Aal, Hallingdal.
Hr. 0. A. Strands smie og reparationsverksted blev anlagt i 1883 av brødrene Thorleif og 0. A. Strand.
Hr. Thorleif Strand har faat sin første praktiske utdannelse ved Kampens
mek. Verksted, Kristiania hvor han har utstaat sin læretid, derefter gjennemgik han Hortens tekniske skole. Efter endt skoleutdannelse reiste han saa til New York, hvor han fik ansættelse som tegner ved «Hydraulic Works». Paa denne
tid var broderen 0. A. Strand ansat som læregut ved 0. Jacobsens maskin-
verksted i Kristiania, men reiste ogsaa han efter 11/2 aars tid til Amerika, hvor han fik ansættelse ved samme fabrik som broderen som mekaniker. Efter 3 aars forløp drog de imidlertid begge tilbake til fedrelandet og oprettet straks efter sit verksted i Aal idet de fra Amerika tok hjem en Bradleys putehammer og specialiserte sig for smining av ljaaer og ploge. Imidlertid var det paa den
tid meget vanskelig at drive saadant foretagende i fjeldbygderne, hvorfor den ene av brødrene hr. Thorleif Strand et aars tid efter drog tilbake til Amerika. Hr. 0. A. Strand drev saa verkstedet alene indtil 1903, da det brandt, hvori efter ogsaa han reiste over til Amerika igjen. Returnerte imidlertid et aars tid efter og bygget paany op verkstedet, som han fremdeles driver sammen med
en av sine sønner.
Hr. 0. A. Strand er født i Aal 1859.

Ola N. Roen
S a g & Høvleri
Aal, Hallingdal.
Hr. Ola N. Roen er født 1861 i Dybsfjord i Aal. Foruten sagbruket,
som er oprettet i 1904 har han helt fra 1884 ogsaa drevet og driver gaardsbruk. Han har været en meget benyttet mand inden sin kommune, medlem av Aals herredsstyre i over 20 aar, skolestyre, fattigstyre, ligningsnævnden m. fl.

roen

Ola Perstølen
Skreddarforretning, sko- og klædevarehandel, bokhandel.
Aal, Hallingdal.
Forretningi byrja som skreddarforretning i eit kammers i stova på Haugen 1901. Året etter vart verkstaden flutt til postopnar 0. A. Sundre sin gard, og 1906 til eigne hus pã Solbakken. 1917 vart Pleymshagen kjøpt, og der er forretningi no.
I 1916 vart verksemdi utvida til handel, serleg med ferdige herreklær.
Etter kvart har handelsverksemdi auka, so der no er nokso store upplag av tyvaror og ferdige klær av ymse slag, og eit ikkje lite upplag av skoty.
1919 vart ogso bokhandel tekje med som ei grein av forretningi. Bok-
handelen er den einaste i øvre Hallingdal, og har no m. a. levering til dei fleste boksamlingar og skular i bygderne umkring.
Skreddarverkstaden der frå fyrsten to mann greidde arbeidet, skaffar no
arbeid til 5—6 mann.
Det var Ola og Asle Perstølen som sette forretningi i verk. Straks etter
vart ogso ein tredje bror, Torleiv med. Frå 1906 til 1912 var det berre Torleiv
og Asle som styrde med forretningi. I 1912 gjekk Asle Perstølen frå, og til
onnor verksemd. Ola Perstølen overtok straks etter heileverksemdi åleina, men Torleiv har so å segja heile tidi arbeidt der, mest på verkstaden, og sume tider på butiken.

perstølen

E. 0. Langelands
Byggnings og Trevarefabrik,
Aal.

langeland
E. 0. Langeland er født paa Langeland i Aal Hallingdal, den 14. april 1879,
etter aa ha gangi snikkar og bygginslære fraa 1900 til 1904 og eit teiknekurs i 1906, arbeidde han paa ymse plassar baade med bygging og snikkararbeid, til han i 1910
grunnlagde byggings og trevarefabrikken sin.
Langeland er ogso eigar av sagbruk, som ligg like ved Aal st.
Drivkrafti baade ved trevarefabrikken og ved sagbruket er elektrisitet.

lang

Sannum Snikkarverkstad
Ål st.

sannum
Sannum Snikkarverkstad uppretta av Lars 0. Skalet 1913. Noverande eigar for snikkarverkstad med sag og hyvleri er Embrik Ellings-
gård født i år 1887 i Ål i Hallingdal. Hyvleriet med sag er uppretta i 1922
av Embrik Ellingsgård & Lars 0. Skalet. (Ble også skrevet Skardet, O.S’ merknad).

guldhagen

P/L Svartrakk, Leveld

sylvrev
Med rette har al av sylvrev vekt inter-
esse i dei siste åri. Og landet vårt ser
ut til å ha laglege vilkår til dette.
P/L Svartrakk tok til hausten 1920 med
2 par alsdyr. Til novbr. 1923 er gar-
den utvidka litt umsenn til 10 par (med plass til 14). Fyrste året vart det 6 Un-øgar av 2 par; 2. året 9 av 5; 3. — 17 av 7.
Desse har alle vakse upp. I 1922 vart seid 3 par for kr. 6 000.— for paret.
Men det er sjølvsagt det å laga skinn som tiltaket er bygt på. Og prisane på
dei har vore eventyrlege. Soleis er eit skinn av sylvrev ale her i landet,
betalt med kr. 5 500.—. P/L. Svartrakk har selt berre nokre få skinn og kome
i ein sum av kr. 1 500.—.
Det er eit parthavarlag av brørne Tor, Embrik og Nils Veslegard som eig
denne revegarden. Av desse var det Embrik Veslegard som etter 3 års røynsla gjekk i brodden, og no står fyre styrnad og stellet. Post. og telefonadr.: Leveld, Jarnvegsstasjon. Ål.

revegarden

Hemsedal Sparebank
Hemsedal.
Hemsedal Sparebank blev oprettet 1907, efter plan enstemmig vedtat i
møte av Hemsedal herredstyre 11/6 og 7/7 1906, stadfæstet ved den norske
regjeringsresolution av 24/11 — 1906.
Første kasserer og regnskapsforer var gaardbruker Erik T. Haug som
indehadde stillingen til 1/7 1915, hvorefter stillingen overdroges til Ole 0. Kirkebøen født i Hemsedal 22.9. 1889.

hemsedal
Forstanderskapets ordfører har den hele tid været Ole K. Kirkebøen. Direkitionsmedlemmerne ved sparebankens oprettelse var Syver T. Tuv, formand Rasmus L. Eikre, Sven 0. Jordheim, og Tollef S. Kirkebøen. Tilsynsutvalget ved sparebankens begyndelse bestod av Syver H. Aalstvedt, Knut A. Berg og Sven
0. Ulsaker. Knut A. Thorsæt og Engebret K. Thorsæt — har været bankens revisorer den hele tid med undtagelse av første aar, da Erik T. Langehaug var revisor i Engebret Thorsæts sted. Sparebankens nuværende bestyrelse er: Forstanderskapets ordfører: Ole
K. Kirkebøen, varaordf. Knut A. Thorsæt. Direktionen: formand Knut A. Berg, varaformand S. 0. Grøthe, øvrige medlemmer Trond A. Viljugrein og Syver T. Kirkebøen. Tilsynsutvalget: Syver H. Aalstvedt, Erik T. Langehaug og Hans 0. Løvehaug. Revisorer: Knut A. Thorsæt og Engebret K. Thorsæt.

hemsedal tall

Robro sag & høvleri.
Gol.
Virksomheten omfatter, forædling og salg av høvlede og uhøvlede materialer samt leiearbeide. Sagbruket er opført i 1878 av Tollef 0. Roe og ligger ca. 10 km. opover fra Gol st. ved Heimsilelven. Nuværende indehaver Østen T. Roe er født i Gol 1882 og har det sagbruket siden 1908.
Drivkraften har hidtil været vand fra den naturskjønne foss ved Robro,
men ved salg av vandrettighet til Akers kommune, er bruket sikret 40 elek. hestekræfter fra den tid Heimsil blir utbygget.

roe

Eidsgaard Hotel og Kjøbmandsforretning
Gol.

eid
Forretningens stifter og indehaver er hr. E. B. Eidsgaard der er født i Gol 5/12—1872. Hr. Eidsgaard var kun 20 aar gammel da han etablerte sin nuværende forretning, uten
midler og kun med folkeskoleutdannelse. Trods
dette har han i aarenes løp drevet forretningen op til nu at være en av stedets største og bedste.
Ved siden av sin kjøbmandsvirksomhet driver
hr. Eidsgaard ogsaa hotel, der har et meget godt renomé. I 1922/23 har han ogsaa bygget et
større moderne hotel paa sin seter Kamben, hvor der er plads til 50 gjester. I sin bygd har hr. Eidsgaard været meget benyttet som Takstmand, 1898 valgmand, medlem av Herredstyret i 12 aar, medlem i Skole-
styret 6 aar og medlem av Gol Sparebank forstanderskap hvor han i flere aar ogsaa har været ordfører.

Rustberggaard Skifabrik
Gol st.

rust

Skifabrikken blev oprettet i 1907 av Mikkel Rustberggaard, og blev overtat
av nuværende indehaver Johan Jensen i 1921. Hr. Jensen er født i Kristiania. Efter endt folkeskole og handelsskole var hr. Jensen ansat etpar aars tid paa kontoret hos overretssakfører Rønneberg,
Kristiania. Senere utdannet han sig som snekker og tømrer. I 1904 bosatte han sig i Gol og blev i 1907 gift med Mikkel Rustberggaards søster og var med og arbeidet paa skifabrikken hver vinter. Ved sin svoger, Rustberggaards død i 1901 kjøpte han forretningen. Hr. Jensen er medlem av Gol herredsstyre siden 1916 og
har ellers havt mange kommunale tillidshverv. Skifabrikken har faat guldmedalje for sine ski i Bergen 1910 samt selv medalje i Wien 1912, i Kristiania 1914 og i Kongsberg 1924.

Hallingdals Apotek
Nesbyen, Hallingdal
er oprettet i 1898 av apoteker Fritjof
Hoel. Han døde som apoteker i Kristia
nia 1922. Hr. Hoel indehadde apoteket
til 1904, da det overtokes av hr. F. G.
Holmsen. Den nuværende indehaver, apoteker Ingv. Johnsen, er født i Larvik 1877, og overtok apoteket i 1919. Hr Johnsen har kostet adskillig paa saavel apoteket som eiendommen, som nu gir et meget tiltalende indtryk.
Hrr apoteker Johnsen tok apotekø
eksamen i 1901 og var fra 1907—1912
bestyrer av Laxevaag apotek ved Bergen.
Han indehadde der mange tillidshverv
og var bi. a. medlem av Askøens her-
redsstyre og formand i flere av herredet nedsatte komiteer. Fra 1912 til 1915 bestyrte han Hjortapoteket i Bergen.
I Bergen hadde herr Johnsen likeledes
flere tillidshverv, bi. a. var han i 3 aar formand i Bergens kreds av Norges Farm.nForening». I 1915 blev han enstemmig valgt til generalsekretær i Norges Farm. forening og redaktør av foreningens tidsskrift, med bopæl i Kristiania, hvilken stilling han indehadde til han i 1919
overtok Hallingdals apotek i Nesbyen. Han er f. t. formand i forstander-
skapet for Hallingdals middelskole og formand i «Nesbyens Vel» hvilken fore-
ening har skaffet stedet folkebad og brandvæsen. Hr. Johnsen har skrevet
adskillige artikler saavel i dags som fagpressen og har været en skattet fore-
dragsholder.

Hentet frå boken «Fra Buskerud fylke» frå 1924. Transkripsjon og rettighetene til denne ved Olav Sataslåtten

Næringslivsannonser fra 1925:

isungset

kirkedelen

løstegaardnesbyen bondeheimnesbyen jernb hotnesbyens handelslagraggreintonsannum

sataøen

solstad

strandsvartrakksvenkerud 2svenkerudthorberg

tingvolltretterud torpe

tufte

tuvaseter

ødegaard og dokkenøyo