Om Oprettelse af et Postaabneri i Torpe Annex til Aals Prestegjeld, Hallingdals Fogderi, Buskeruds Amt.

Torpe Annex havde ved sidste Folketelling 816 Indvaanere. I Torpe Annex underholdes et Postudtagersted, der ligger i Postruten mellem Hol og Gol, men hermed finde imidlertid de Korresponderende sig ikke tilfredsstillede, navnlig paa Grund af, at de ikke dersteds kunne erholde udleveret rekommanderede eller med Verdi angivne Postsager og heller ikke kunne faa Kvittering for Indleveringen af faadanne Postfager, men maa henvende sig til de nærmest liggende Aals eller Gols Postaabnerier, hvortil der er a. 11 og 17 Kilometers Vei. Postvesenet overtager nemlig intet Ansvar for Postsager under deres Henliggen paa Postudtagersteder eller for Distribution m. v. ved samme.

Korrespondansen til og fra et Postaabneri i Torpe Annex maa antages at ville kunne bære den med dets Underholdelse forbundne Udgift, idet det er oplyst, at der alene i første Kvartal d. A. har passeret gjennem Torpe Postudtagersted a. 630 almindelige Breve, 57 Banko- og rekommanderede Breve, indeholdende i kontante Penge omtr. Kr. 2 880,00. Der skal ogsaa paa Stedet være omtr. 40 Avisabonnenter. Udgiften ved Postaabneriets Underholdelse vil, da det, ligefom Postudtagerstedt, vil komme til at blive beliggende i Postruten mellem Hol og Gol, knn beståa i Postaabnerlønn, der antages at kunne bestemmes til Kr. 48 aarligt. Fra Aals Postaabneri afsendtes der i Tidsrummet 1877—81 efter de statististe Opgaver ca.6 000 Breve aarlig.

Oversatt fra gotisk av Olav sataslåtten d.y. Opprinnelig gjengitt i strortingsforhandlingene for 1883.