«Jeg er født en julenat paa gaarden Heje, Flaa, Hallingdal. Pietismen florerte hjemme i mine første leveaar. Det var ikke andet end «Guds ord» som maatte læses og det blev strengt paaset at dette paabud blev overholdt. Som eksempel kan nævnes at far i flere aar hadde været abonnent paa «Almuevennen», men da jeg var blit omkr. 10 aar gammel,
opdaget mor at jeg var ugudelig slem til at læse i avisen og hadde
ingen lyst paa at læse «Guds ord» i «Gosners skatkiste» o. fl. — Man
blev derfor en dag enig om at opsi «Almuevennen», for at se om ikke
dette skulde hjælpe paa min aandelige habitus.
For mig blev da gode raad dyre. Jeg maatte finde paa noget.
Jo. — Paa en av nabogaardene var der en gammel føderaads
mand. Han visste jeg hadde flere indbundne aargange av «Skillings
magasinet». Jeg gik til ham og spurte om han kunde være saa inderlig
snild at laane mig en aargang. Jo da — saa gjerne. Jeg vandret da
stolt hjem med den tykke bok under armen. Men nu dukket op nye
vanskeligheter. Hvorledes skulde jeg faa lurt op paa mit soverum
boken uten at nogen saa det? Jo, det lykkes bra og den kvelden
studerte jeg mit kjære «Skillingsmagasin».
Men min ældste søster, som var mors detektiv, hadde en skjøn
dag opdaget at jeg om kveldene og søndagene læste i en tyk og
«ugudelig» bok. Jeg blev kaldt til regnskap og blev dømt til pent at
bringe tilbake denne bok, som hørte den syndige verden til. —
Der stod jeg pent fast. Hvad skulde jeg saa finde paa? Jo — jeg
hadde en god ven i Herbrand husmand, som ogsaa var glad i at læse.
Jeg blev enig med ham om at vi skulde i fellesskap abonnere paa et
blad — hvis navn jeg ikke nu erindrer. Og saa skulde bladet komme
under Herbrands adresse. Saa bestilte jeg bladet og saa læste vi sam
men. Dermed var nøden avhjulpet for endel. Imidlertid gik aarene
og efterhvert som vi barn blev ældre og ældre avtok den pietistiske
sygdom og baade skjønliteratur og aviser fik indgang i hjemmet.
Efter at ha gjennemgaat folkeskolen og erholdt endel privat
undervisning var jeg ferdig til at ta fat paa arbeidet paa gaarden.
Som aasætesberettiget var jeg den tid selvsagt født til at bli paa
gaarden, og paa den tid var det en almindelig tro at en aasætesgut
som jeg ikke behøvde at erhverve nogen større utdannelse end
folkeskolen gav. Hvad skulde det tjene til at bekoste mere skole paa
en slik krop som mig — den aasætesberettigede og vordende odels
bonde paa en av de største og vakreste gaarde i bygden? Far fik
med sig baade klokkeren (min lærer) presten og prestens medhjælper,
hvilke fremholdt at jeg maatte adlyde far og holde mig hjemme. —
Dette tiltalte allikevel ikke mig og jeg arbeidet stadig med kravet
om at reise ut, men uten resultat. —
Men saa en dag kom en murmester fra Drammen for at utføre
endel murarbeide. Han og jeg blev gode venner og han lovet mig
at forsøke at skaffe mig et eller andet arbeide i Drammen og i saa
tilfælde hadde jeg i sinde at rømme hjemmefra.
Dette mit venskap med murmesteren aapnet mig veien ut i verden.
Hvorledes det var og ikke var saa hadde far og mor faat den
indskydelse at jeg muligens kunde finde paa en vakker dag at reise
hjemmefra — til Amerika var det som laa nærmest — og det var
kanske klokest allikevel at være litt mere imøtekommende mot mig.
Jeg skulde da endelig faa lov til at reise efter ønske paa en landbruks
skole, men forutsætningen måtte være at jeg kom hjem, nåar jeg var
ferdig derfra. — Dermed var isen brudt.
Jeg meldte mig som elev til Jønsberg Landbruksskole, som
direktør Joh. L. Hirsch hadde overtat i 1871, gjennemgik kurset 1872
73 og fik en god eksamen.

Derefter gjennemgik jeg Aas høiere Landbruksskoles høiere avde
ling 1875—76. Færdig herfra fik jeg tilbud av direktør Hirsch om at
overta andenlærerstillingen ved Jønsberg, hvilket tilbud jeg med glæde
mottok. Men jeg blev ikke fenger end et aar i denne lærerstilling.
I 1876 blev jeg nemlig ansat som amtsagronom i Akershus amt,
hvilken stilling jeg hadde til 1880, da jeg blev ansat som bestyrer av
Kristiania Meieribolag, efter at jeg forut hadde opholdt mig i ca.
1/2aar ved landbrukshøiskolen i Kjøbenhavn for at høre professor
Segelcke’s og docent Fjordis forelæsninger i meieribruk, og besøkt endel
danske meierier.

Som bestyrer av Kristiania Meieribolag virket jeg i tidsrummet
1880—1893 (13 aar).
I aaret 1885 startet jeg Ågra Margarinfabrik, Kristiania, og i 1897
Ågra Margarinfabrik, Stockholm, hvilke to fabriker har utviklet sig
til nu at være et par av de ledende i denne branche.
I 1882 blev ((Norsk Landmandsblad» startet og drev jeg dette indtil
1 91 8 (36 aar), da det blev overdrad til hr. redaktør Thormod Skatvedt».

Fra boka Tolv-mandsklubben av 1896. Transkripsjon ved Olav Sataslåtten, som har opphavsrett til denne.

Knut Knutsen Heje (født 25. desember 1852, død 19. september 1942), født og oppvokst som odelsgutt på Heie gård i Flå i Hallingdal, som sønn av gårdbruker Knut Knutsen Heje (1818–1884) og Gunnbjørg Knutsdatter Berg (1828–1878), Heje var landbrukskandidat, og startet karrieren som landbrukslærer i Hedmark. Han ble senere fylkesagronom i Akershus. Han var disponent for «Kristiania meieribolag» fra 1880 til 1893. I 1881 stiftet han «Den Norske meieriforening» (nå Norske Melkeprodusenters Landsforbund). Han grunnla og eide Norsk Landmandsblad og var bladets redaktør fra 1882 til 1918. I 1885 grunnla han «Agra Margarinfabrik» på Grünerløkka i Oslo, og i 1897Agra Margarinfabrik i Stockholm. Av kjente produkter fra Agra Industrier er Melange og Mills. I 1970 kjøpte bedriften Delikat Fabrikker AS i Drammen. Familien Heje er fra 2015 eneeiere av Agra Industrier. Agra har i alt 850 ansatte og ti produksjonssteder i Skandinavia og i Polen (2015). Mills DA som er en del av Agra Industrier har 450 ansatte og produksjonssteder i Fredrikstad og Drammen. Hovedkvarteret er i Oslo.

Knut K. Heje var sterkt politisk engasjert og satt i lenge Venstres sentralstyre. Han var fra 1894 til 1930 medlem av Norges Banks direksjon

Heie utga også «K.K. Heje – Lomme-Almanakk for Knut K. ., skogbrukere, meierister og hagebrukere», som fortsatt ble utgitt etter hans død. Denne publikasjonen utkommer fremdeles årlig, nå under navnet «K.K.Heje Håndbok for landbruket».

Det uavhengige fagtidsskriftet «Bedre Gardsdrift» het fra starten i 1981 og fram til 1991 «K.K. Heje Driftsteknikk».

Knut K. Heje hadde en åtte år yngre bror med samme navn. De to blir derfor ofte forvekslet. Broren var stortingsrepresentant for Venstre fra 1916 til 1918. Valgordningen den gang var basert på enmannskretser og Knut K. Heje d.y. representerte Hallingdal. Han var også ordfører i Flå 1904-1910. (Frå Wikipedia).