av Olav Sataslåtten

På Hallingminne er det tidligere beskrevet forslag fra rundt 1921-1922 med tilhørende utredninger i Stortinget om en jernbanelinje mellom Torpo i Ål kommune i Hallingdal og Valdres. Ved nærmere granskning har jeg funnet dokumenter fra Stortinget som viser at en linje fra Leira i Valdres til Sire bro på Torpo i hva som i dag er Ål kommune i Hallingdal forelå så tidlig som i 1886. Disse planene var del av utredningen knyttet til selve planleggingen av jernbanenettet for Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland over mot Bergen.

1886
Fra stortingsforhandlingene 1886.

I stortingsforhandlingen for 1886 er det fremlagt forslag om følgende linje:

Kristiania — Odnæs—Strandefjord—Sire Bro.
Nordbanelinien er befulgt indtil Tingelstad i Gran, 69 km., og herfrå Sidelinientil Røkenviken, 6 km., videre gaar Linienlangs Randsfjord 53 km. indtil Odnæs, dersaaledes ligger 128 km. fra Kristiania.Fra Odnæs fører den saakaldte Lerskog linie (eller Samholdslinie), der er befaret,med Stigning op til Forsænkningen i Tonsaasen ved Lerskogen og herfrå med Fald til Strandefjord i nordre Aurdal, videre med Omstigning gjennem Tisleidalføret og fraVandskillet vestenfor samme med Nedstigning gjennem Gol og med en Sving ind i Hemsilelvens Dalføre, videre i Hoveddalføret, indtil den ved Sire Bro i Torpe Annex passerer Hallingdalselven og forener sig med Bergenslinien gjennem Hallingdalen. Liniens Længde er fra Odnæs til Sire Bro ca. 128 km.

Maximumstigning fra og mod Udgangspunktet:
1:40, 1:40.
Største Høide over Havet. ca. 880 m.
De projekterede Stationer fra og med
Odnæs og nordenfor ere:
Odnæs …. 128 km. fra Kristiania.
Etnedalen . . 141 „ „
Lerskogen. „ . 157 „ « • „
Bagn 164 „ „
Bjørgum … 175 „ „
Aurdal …. 180 v „
Strandefjord . 188 „ „
Robro 240 „ „
Gol 245 „ „
Torpe ….. 254 „ „
Dertil kommer 7 Vogterbolig-Stoppesteder mellem Strandefjord og Robro.

Sire bro i Torpo

Den såkalte Samholdslinjen østenfor Leira var tenkt via Sire bro i Torpo å sammenfalle med linjen Hallingdal-Voss. En beregnet at strekningen Leira til Sire bro ville få en lengde på 78,3 kilometer, fordi en valgte en maksimumsstigning av 1:55 eller 1:40. Høyeste strekning over havet ville bli 840 meter.

I stortingsforhandlingene for 1887 er planene om en jernbanelinje Leira-Gol via Sire bro beskrevet som følger:
«Fremdeles er i afvigte Høst iveerksat en generel Underssgelse af Streekningen Leira i Valders til Gol i Hallingdal, en Del af den saakaldte „Samholdslinie». Departementet modtognemlig under 21de Oktober f. A. et Andragendefra Thotens, Hadelands, Lands og Valders Jernbanekomiteer om, at Stigningsforholdene paa ovenneevnte Streekning maatte blive undersøgte endnu i Høsten 1886, for som det anførtes om muligt,i Lighed med Overgangen over Tonsaasen, ogsaaat faa disse for denne Lines Vedkommende reducerede. Det indkomne Andragende tillader mansig at vedlegge. Da der i Anledning af denne Undersøgelse alene var Spørgsmaal om et mindreBeløb, der i ethvert Fald ikke antoges at ville overstige Kr. 1 000,00, udtalte Departementet sig i Skrivelse af 13de November 1886 efter nærmere Forhandlinger med Jernbanestyrelsen for, at den nevnte Underøogelse blev iveerksat allerede iLøbet af Aaret 1886».