Nils Noss gir i Dølaminne ein grundig gjennomgang av Bondevenforeninga i Ål og Hol. Den gjengis i det følgjande.

«Tranerørsla vart stege ned med hard hand i 1851-55 av embetsmennene og storbøndene. Men ideen bak rørsla og den vaknande interessa for politiske saker var ikkje dermed knebla for godt. I 1869 gjorde fanejunker Lars Nestegard ein freistnad på å få skipa arbeiderforeningar att i kommuna. Han la fram statuttar og bad kommunestyret å setja seg i brodden for det. Dette er interessant at det kunna vera ei oppgåve for kommuna berre 14 år etter at rørsla fekk dom i Høgsterett for at den var ulovleg. Kommunestyret behandla framlegget og gjorde slikt vedtak: «Efternogen ventilation beqvemmede sognets communestyre sig til at bevilge5 spd. til Hågen Opsata og Torkel Kvelprud», so dei kunna gjera forsøk på å få i stand ei slik forening i Satafjerdingen. So fekk ein sjå om det kunna bli feire. Dette vart det ikkje noko av, for samtidig hadde det vorte skipa «Bondevenforeninger» rundt om i bygdene. Det var i 1865 at Søren Jåbæk tok til å skipa slike foreningar. Desse skulle arbeida for større opplysning blant folk, og vekkja sansen og interessa for det offentlege styre og stell.

Noss skriv vidare at «Den 20. desember 1869 sende fanejunker Ola Hamarsbøen ut eit opprop om å skipa «Åls og Hols bondevenforening». I Gol og Nes hadde dei fått slike foreningar, so han meinte at det no var på tide å få til ei forening også for Ål og Hol. Denne vart skipa på Sundre den 29. januar 1870. Det teikna seg med ei gong mange medlemer. Etter berre eitt år var det kome opp i 237 medlemer, 86 i Hol, 100 i Ål og 51 i Torpo. Foreninga vart delt i ei for Hol, ei for Ål og ei for Torpo, og med eit felles styre. Første styret var Ola Hamarsbøen, formann, Lars Gjeldokk, nestformann, styremedlemer for Hol: Ola Arnesen Nerol, Ola T. Solheim og Asle Knudsen Myro, for Ål: Ola Sjugurdsen Reinton og Tolleiv Breie, for Torpo: Ola Olsen Sirerudningen og Sevat B. Opheim.

På skipingsmøtet la O. Hamarsbøen fram eit framlegg til lover for foreninga. Desse vart vedteke med små endringar. Lovene lydde slik:

«Paragraf 1.
Foreningens Formål skal være at arbeide til en større Selvstendighed for den egentlige Bonde eller Gårdbrugerstand og forsåvidt muligt til at betrygge landets Selvstendighed, til mer tidsmessige Love, til en større Forsiktighed i Bevilgningssager og tillige en større Opkomst for Jordbruget.

Paragraf 2.
Enhver der erkjender Riktigheden af paragraf I og forpligter sig i alle sine Gjøremål at forholde sig derefter kan vorde Medlem af denne Forening, uansett Stand eller Stilling han er i ved at henvende sig til en af Bestyrelsens Medlemer for at blive indtegnet.

Paragraf 3.
Som Bestyrere vælges 9 Mænd, og til disse i Tilfælde af Forfald 4 Supleanter, der haver første Gang at stå fra nu til October Måned d. A. hvorefter de 3 af de valgte Bestyrere udgår og nye Valg foretages isteden for de Udtrædende. De Udtrædende kan vælges på ny, men kan undslå sig efter tiden at have været Bestyrere et år. Bestyrelsen vælger en af sin midte som Farmand. Denne har at lede Forhandlingerne og sammenkalde Møder så ofte han finder det fornødent.

Paragraf 4.
Foreningen afholder Møde i Regel 4 Gange årlig, Ti den dertil bestemmes af Bestyrelsen, og forøvrigt så ofte Bestyrelsen anseer det nødvendigt. Enhver Medlem af Foreningen er pligtig at fremmøde efter Indkaldelse såfremt han ikke har lovligt Forfald (og han i Mangel af Forfald ilægges hver gang 24 sk.).

Paragraf 5.
Da Foreningen har vedtaget at «Folketidende» er Foreningens organ og da dette Blad er det der bedst passer og fortiden udtaler Jordbrugerstandens Interesser så skal enhver af Foreningens Medlemmer virke til størst mulig Udbredelse deraf.

Paragraf 6.
For at danne en liden Kasse til at dække forefallende Udgifter erlægger enhver som ønsker årlig 4 sk. der anvendes efter Foreningens Bestemmelse. Til at bestyre denne Kasse vælges af Foreningen en Regnskabsfører, der ved hvert Års Slutning har at aflægge Regnskab, første Gang I Octbr d. A.

Paragraf 7.
Det påligger Bestyrelsen at indføre i en for Foreningens Regning anskaffet Protokol såvel de valgte Diskutions Emner som de derom vundne Resultater, hvorvidt disse bør offentliggjøres bestemmes til enhver Tid af Forsamlingen. Ingen gyldig Beslutning eller Udtalelse kan fattes om mindre enn en tredie del af Foreningens Medlemmer ere tilstede.

Paragraf 8.
Skulde nogen Forandring i forestående Regler senere findes nødvendige kan sådant skee ved simpel Plusalitet, når Forslag i næst foregående møde er fremsatt. Ethvert Medlem er pligtig at rette sig efter Plusalitetens Formening eller Beslutning. Handler nogen herimod kan denne udslettes af Foreningen og i Tilfældetindføres i Bladet.»

Kva for saker som vart handsama på møtene, går godt fram av eit brev som Eirik Syversen Opheim sendte til 0. Hamarsbøen i mars 1870. Det lyder slik:

«Til Åls Bondeforening!
Som et Medlem af Foreningen, forelægges herved den ærede Bestyrelsefor Foreningen følgende Spørgsmål til Behandling: Kongeriget Norges Grundlov af l 7de Mai 1814 siger i Paragraf 75 bogstav D, at Stortinget skal bevilge de til Stadsudgifterne fornødne Pengesummer.

Denne Paragraf er visdt ikke brugt efter Grundlovens Mening, thi det fortreffelige ord, fornødne er visdt mangt og meget overtrådt, og efter denne Paragrafs lydende troer jeg vist at efterfølgendeSpørgsmål også af os burde komme under Behandling.

 1. Spørgsmål. Om ikke de nuværende for Krigsvæsenets Militære Mandskab trykkende Wåbenøvelser i Fredstid, Rekrutskolen undtagen på en lettere Måde kunde forandres eller bortfalde?
 1. Spørgsmål. Om ikke Weiindspektørpostene kunde opheves, og overdraget til Landmænderne i deres Distrikt for den nuværende Bestående Diet og Lønn under Bestyrelsen?
 2. Spørgsmål. Om Skoledirektørembederne ikke burde opheves, og sættes under Præsternes Bestyrelse uden Erstatning?
 3. Spørgsmål. Om ikke Skydsloven burde indskrenkes, så at enhver Embedsmand ei deri tilståes ham mere end han selv må betalle for samme? (Se Folketidende No. 6 for 1870.)
 4. Spørgsmål. Om Stortingsmændene burde tilståes sine bestående dagpenge, når de under Stortingsforretningene eller Semminarær, uden Lovligt F orfald som af Stortingets Præsident kan erkjændes lovligt?
 5. Spørgsmål. Om Pensioner eller N ådelønninger bør bevilges til Embedsmænd eller andre som det indtil nu har været slik uden forsyn til Stand og Stilling?
 6. Spørgsmål. Om forberedelse til næste Stortingsvalg?
 7. Spørgsmål. Om at bede Jåbek til gjennem Bladet Folketidende at underrette Buskeruds Amt Vedkommende om han kjender til Mænd herifra, enten af de forhenværende Stortingsmænd, eller af Walgmænd som kunde være Skikkede til at komme under Walg til næste Storting?

De tvende sidste Spørgsmål burde først komme under behandling. Samt de efterfølgende.

 1. Spørgsmål. Om ikke enhver Forening burde ombede Hr.Jåbek, om han Godhedsfuldt når Foreningerne vilde hvær for sine Forhandlinger indsende de Spørgsmål som fremsettes. Ligeså vel som de der komme under Behandling at optage det i sit Bladet Folketidende?
 2. Spørgsmål. Om ikke enhver Forening burde understøtte Jåbek med litt Pengehjelp til Folketidendes Udbredelse, uden at pengetab for Udgiveren derved skulde påfølge?
 3. Spørgsmål. Hvad skal vi tage os til med det Foredrag som Distriktslæge Langberg forklarede om, angående Grindedragtens Klæder til en dertil Hensiktsmessig Forandring og Forbedring?

Til Fanejunker Ole Hammersbøen. Bestem nu snart et Møde så er det bra, og giv os Underretning derom. Skrevet i Marts 1870 af E. Opheim.»

Nils Noss fortsetter: «Desse foreningane hadde mange saker til handsaming og fekk og gjennomført mange ting på den korte tid dei var i drift. Eitt av desse var ordninga med forliksvitne. Dette var ein slags privat forlikskommisjon som kom i stand etter framlegg frå formannen. Dei som var medlemer i foreninga skulle binda seg til ikkje å føra nokon saker fram for forlikskommisjonen før det var prøvd med mekling av eit forliksvitne. Dette var for å avlaste arbeidet i forlikskommisjonen, og kanskje like my kje for at det skulle bli billegare for det offentlege. At det offentlege brukte for mange pengar, var noko dei klaga på ved alle høve.

Ein ser at i paragraf I i lovene står det at foreninga skal arbeide for større forsiktighet i bevilgningssaker. Brevet frå Eirik Opheim går og for det meste ut på sparing. Det vart ved fleire høve nemnt «den overhåndtagende Ødselhed ved statens og kommunenes finanser». Eit spørsmål som dei arbeidde med var å få burt vinhandelen på Sundre. Både på Nes og på Sundre var det vinutsal den tida. Her kunna bøndene ra handle på borg inntil gjelda vart so stor at handelsmannen kunna overta garden eller ein skog eller liknande. Dette hadde vorte eit problem i bygdane her. Den eine etter den andre måtte gå ifrå garden på grunn av gjeld til vinhandlaren. For 1t få slutt på dette, fekk 0. Hamarsbøen skipa eit vinfråhaldslag den 2. juni 1870. Dette var eit slags måtehaldslag som hadde berre denne eine oppgåva å ra burt vinhandelen. Og det greidde dei. I 1871 vart det slutt. Kanskje mykje på grunn av ei tragisk drapssak på Sundre under hausttinget i 1871. I 1873 vart det slutt på vinhandelen også på Nes. Skulelærar A. Bergsgard ville ha medlemene i laget med på ei avtale om å få slutt på 4-dagars bryllaupa med drikk og svir og ovlivnad. Desse bryllaupa ruinerte dei som skulle halda dei, hevda han. Men framlegget vart «henlagt inntil videre».

Spørsmålet om ålmenn røysterett var ei av dei store sakene som foreninga arbeidde for. Berre dei som hadde matrikulert jord, eller som hadde ei minsteinntekt, hadde røysterett. Dermed var alle embetsfolk og pengefolk sikra røysteret. Av ålmugen var det berre bøndene som hadde denne retten, og sjølvsagt berre mannfolka. Elles arbeidde dei med eit framlegg om reformering av husmannsskipnaden, og mange andre spørsmål som dei diskuterte.

Den 31. januar l871 var det val på nytt styre. Sander Røo kom i staden for Ola T. Solheim som døydde i 1870. Halvor Sandelien og Tolleiv Skottebøl kom i staden for Ola S. Reinton og Tolleiv Breie.

Lars Gjeldokk vart ny formann og Sander Røo nestformann. Desse foreningane som arbeidde so intenst og hadde so mange jarn i elden, vart fort burte att. Det siste bokførte møtet var 25. oktober 1871. Kva som var årsaken er det ikkje godt å ha nokon meining om.

Den 23. mars 1879 vart det skipa ei ny forening som vart kalla Åls Samtaleforening med akkurat same formål som bondevenforeninga hadde hatt. Denne foreninga fekk meir og meir politisk preg etter som unionsstriden kvesste seg til. I 1885 skifte foreninga namn til Ål Grunnlovsamlag. Denne var i arbeid nokre år, men låg so nede nokre år til Erling Bekkestad fekk laget i gang att i 1892. Det skifte då namn att til Ål Venstresamlag. Samtidig vart Torpe Venstresamlag skipa. Og dermed hadde dei reint politiske lagi overteke», avslutter Noss.

Medlemer i Bondevenforeninga, gjengitt i artikkelen «Bondevenforeninga i Ål og Hol» av Nils Noss i Dølaminne

ÅL:
Når inntr. Nr. Medlemmenes navn og stilling
20/11-69 1 Ole Tollefsen Hammersbøen Fanejunker
27/11-69 2 Knud Halvorsen Helgelien Gårdbruger
do. 3 Knud E. Tvete ordfører
do. 4 Lars Tollefsen Bjella representant
do. 5 Ole Larsen Haug
do. 6 Ole E. Hovdegard
do. 7 Peder Halvorsen Vareberg -»-
do. 8 Niels Olsen Ulshagen
do. 9 Tollef Larsen Skottehøl -•- Farmand
do. 10 Knud Olsen Leksvold
do. 11 Asle Olsen Bjella -Handelsmand
29/11-69 12 Levor Knudsen Huus
do. 13 Asle Larsen Øino
30/11-69 14 Truls Olsen Rimehaugen -»-
do. 15 Hågen Tollefsen Opsata -representant
do. 16 Anders Olsen Hoff – supleant
do. 17 Ole Gundersen Thune
do. 18 Sevat Sevatsen Råen
3/12-69 19 Tollef Larsen Breen -»-
do. 20 Erik Halgrimsen Nos
14/12-69 21 Anders Olsen Bjella poståbner
do. 22 Herbrand Olsen Bæra -))-
do. 23 Asle Nielsen Strand
do. 24 Helge Engebretsen Sundre -»-
do. 25 Asle Tollefsen Strand
14/1-70 26 Ole Hågensen Haugen -•-
28/1-70 27 Ole Syversen Rinthoen
do. 28 Ole Levorsen Teigen -»-
do. 29 Tollef Tollefsen Svendhaugen -»-
29/1-70 30 Ole Tollefsen Helling
do. 31 Tollef Ha lstensen Rime -»-
do. 32 Torkel Pedersen Kvelperud -»-
do. 33 Tollef Tollefsen Hagene -»-
do. 34 Knud K. Strand reist til Am.
do. 35 Niels Svendsen Hagene
do. 36 Knud Tollefsen Myren
do. 37 Syver Knudsen Moen
do. 38 Ellef Evensen Moen
do. 39 Asle Aslesen Baglien -»-
do. 40 Niels Nielsen Gudmundsrud
do. 41 Tollef Olsen Haugegarden
do. 42 Halvor Olsen Sandelien -Skolelærer
do. 43 Anden. Andersen Ulshagen
do. 44 Lars Larsen Stavehaugen
28/2-70 45 Ole Nielsen Sæhl -Sergeant
do. 46 Lars Nielsen Gjeldager -Skolelærer
do. 47 Ole Syversen Sundre
do. 48 Ole Tostensen Huus -Skolelærer
do. 49 Ole Helgesen Tungen -Husmand
do. 50 A. Arnesen Bergsgard -Sergeant
do. 51 Lars Iversen Strand -Gårdbruger
do. 52 Anders A. Hansebråten -Husmand
do. 53 Niels Knudsen Gudmundsrud -Forligelseskom.
1/3-70 54 Ole Henriksen Huus
do. 55 Ellef Ellefsen Huus -Reist til Am.
do. 56 Arne Aslesen Arnegard -Gårdbruger
do. 57 Ole Olsen Underb. Rindthon
do. 58 Knud Halvorsen Halvorstølen
do. 59 Ole Arnesen Sataøen
do. 60 Iver Botolfsen Myhregard -))-
do. 61 Ole Olsen Hallebråt -Husmand
do. 62 Ole Larsen Strand -Gårdbruger
do. 63 Daniel Viggersen Snogsrud
do. 64 Ole Arnegard Farver
12/4-70 65 Ole Olsen Rinthoen – Handelskarl
8/5-70 66 Lars Aslesen Stave
do. 67 Torkel Olsen Sundrelien -»-
31/.0-70 68 Knud K. Skåren el. Grøvo
do. 69 Engebret Olsen Sundbreen
do. 70 Ole Olsen Hovdegard
do. 71 He-nrik Olsen Berg
do. 72 Ole Hågensen Skrinde -»-
do. 73 Svend Aslesen Ruud
do. 74 Ole Olsen Brallegard
do. 75 Ole Sevatsen Kjellergard -,-
do. 76 Ole Olsen Kolbjørnsgard
do. 77 L. Næstegard
do. 78 Arne Arnegard
do. 79 Niels Svendsen Holte
do. 80 Lensmand Pleym -»-
do. 81 Landhandler Urholt -»-
do. 82 Lars Andersen
do. 83 Sevat Knudsen Randedokken -»-
do. 84 Ole Iversen Qvindegården -•-
do. 85 Tollef Larsen Sandager -»-
do. 86 Erik Olsen Holterudningen -»-
do. 87 Lars Iversen Qvindegården -»-
do. 88 Niels Nielsen Dybsjorde -»-
do. 89 Botolf Knudsen Ødegarden -»-
do. 90 Henrik Olsen Thorsgard
do. 91 Halvor Olsen K vindegard -•-
do. 92 Ole Knudsen Myking -•-
do. 93 Ole Knudsen Mykinghaugen -»-
do. 94 Aslak Larsen Holte -»-
do. 95 Sevat Ellefsen Ruud -»-
31/1-71 96 Niels Eriksen Rotebakkdokken
do. 97 Ole Olsen Øvrelå
do. 98 Ole Knudsen Ellingsgard -»-
99 Hendrik T. Rimejorde -»-
100 Asle A. Bergsgard Skolelærer

TORPE
24/11-69 1 Ole Olsen Sirerødningen -Gårdbruger Farmand
13/1-70 2 Rasmus Syversen Opheim -død
do. 3 Ole Hermandsen Opheim -»-
do. 4 Helge Syversen Opheim -»-
14/1-70 5 Ole Eriksen Opheimsjorde
do. 6 Henrik Syversen Helling
do. 7 Thor Eriksen Ruud -»-
do. 8 Niels Larsen Ruud -»-
18/1-70 9 Erik Syversen Opheim -Farmand
do. 10 Iver Larsen Opheim -»-
do. 11 Mikkel Herbr. Huserjorde -»-
do. 12 Sevat Bjørnsen Opheim
24/1-70 13 Niels Ellefsen Nubgard
do. 14 Tollef Larsen Bjella -Kirkesanger
15/4-70 15 Sander Kittilsen Barskrind -»-
do. 16 Syver Torkelsen Opheim
do. 17 Herbrand Helling -»-
do. 18 Svend Sandersen Hagen
do. 19 Hermand Herm. Nyhuus -«-
do. 20 Ellef Nielsen Nubgarden
do. 21 Engebret Olsen Barskrind
do. 22 Håvel Svendsen Torpe
do. 23 Svend Arnesen Storedal
do. 24 Sander Botolfsen Vestenfor
do. 25 Svend Olsen Rigensrud -»-
do. 26 Kittil Kittilsen Barskrind
do. 27 Syver Olsen Medhuus
do. 28 Halvor Solvesen Haugo
do. 29 Sevat Eriksen Opheimsjorde -»-
do. 30 Lars Botolfsen Bråtalien -»-
do. 31 Knud Eriksen Moen
do. 32 Iver Hermandsen Helling
do. 33 Halvor Ellefsen Nyhuus -,-
do. 34 Knud Halvorsen Opheim
do. 35 Tollef Svendsen Vesledal -»-
do. 36 Halvor Olsen Rigensrud
do. 37 Even Knudsen Torpe
do. 38 Asle Thoresen Vestenfor
do. 39 Bjørn Sevatsen Opheim
do. 40 Asle Lien -»-
do. 41 Rasmus Halvorsen Rigansrud -»-
18/12-70 42 Helge Sandersen Tufte -,-
do. 43 Torkel Sandersen Sire
do. 44 Torkel Hermandsen Sire
do. 45 Torkel Pedersen Træet
do. 46 Torkel Halvorsen Opheim
do. 47 Tosten Knudsen Skjerping
do. 48 Ole Olsen Svendsgarden -,-
do. 49 Peder Torkelsen Træet -»-
do. 50 Syver Olsen Nyhuus
do. 51 Sol ve Svendsen Torpe

HOL:
1.Ola Arnesen Nerol
2. Ola T. Solheim
3. Asle Knutsen Myro
4. Sander T. Røo
5. Ola Olsen Langard
6. Ola Rudningen
7. Johannes K. Bry
8. Sjugurd Olsen Berg
9. Stein Steenson Øvremyro
10. Ola Olson Slettemoen
11. Ola Olson Brattåker
12. Andres E. Nestegard
13. Eirik Hanson Sand
14. Gulleik Sjugurdson Øyo
15. Embrikk Embriktson Nestegard
16. Ola G. Hølet
17. Ola Helleikson Solheim
18. Svein Eivinson Solheim
19. Kitil Olson Slåttun
20. Pål Sletto
21. Knut Knulson Fossgard
22. Nils Nilson Grøvo
23. Elling Rudningen
24. Torstein H. Rue
25. Torstein T. Sausgardhaugen
26. Ola Steinsun Hansehaugen
27. Elling 0. Brattåker
28. Tolleiv Tolleivson Sveinhaugen
29. Lars E. Moen 59. Asle Olson Rue
30. Ola Larson Tverrånslåttun
31. Knut Julsen, korporal
32. Nils Olson Gjivsjordo
33. Henrik Knutson Gjivsjordo
34. Ola Ellingson Tufta
35. Eivin Pålson Foss
36. Pål Vebjørnson Kaupang
37. Lars Olson lsungset
38. Mikkel Olson Vindegg
39. Gunvald Olson Dahl
40. Guttorm Olson Slettemoen
41. Ola H. Brusletto
42. Svein Olson Uren
43. Sander Asleson Åkrernyren
44. Arne Sjugurdson Nestegard
45. Ola 0. Underberget el. Reinton
46. Sjugurd Knutson Sindrol
47. Knut Olson Haga
48. Sjugurd Sjugurdson Åker
49, Mikkel Vebjørnson Sindrol
50. Vebjørn Nilson Bakka
51. Mikkel Tolleivson Solheim
52. Ola Olson Nedrejordo
53. Eirik Olson Sindrol
54. Ola Mikkelson Moen
55. Ola Ton.teinson Dokken
56. Knut Rognaldson Gudbrandsgard
57. Sjugurd Halvorson Nestegard
58. Pål Olson Grøt
59. Asle Olson Rue
60. Svein Sveinson Sand
61. Embrikk Knutson Sindrol
62. Ola Olson Reinton
63. Ola Kitilson Foss
64. Ivar Olson Rueeige
65. Ola Anderson Luten
66. Knut Knutson Skøro
67. Ivar Hanson Kleppa
68. Ola Tomasson Sindrol
69. Knut Olson Nerolshaugen
70. Knut Pålson Medhus
71. Lars H. Foss
72. Svein Knutson Hjalmeplassen
73. Jon E. Sagen
74. Torstein Torson Grønlien
75. Arne S. Trøgatoen
76. Hallstein 0. Geilo
77. S. Hamarsbøen
78. Pål Knutson Ovavoll
79. Kitil S. Larsgard
80. Hans Olson Sand
81. Halvor H. Halfardokken
82. Per Villand
83. Arne Johannesson Hølun
84. Ola 0. Kvamen
85. L. Hamarsbøen
86. Svein Olson Rudningen.
For Hol har Nils Noss berre snaue namna.