ole olsen larsgard
Kommandersersjant Ole Olsen Larsgard

Kommandersersjant Ole Olsen Larsgard,
fødd 24/4 1872 i Hol i Hallingdal. Faren hans var gårdbruker Ole Olsen Larsgaard. Uteksaminert frå 2. brigades underofficersskole 1898. Gjennemgikk skyteskolen 1904. 1913 deltok han i eit kursus på Terningmoen til utdanning av skytterlagsførere. 1/8 1900 vart han tilsett som sersjant ved 4. kompani av Hallingdal bataljon. 1/3 1917 furar ved kp. 11/1.R.6 og 1/4 1929 kommandersersjant ved kp. 10/1.R.6. Frå 1/1 Iøitnant i overtalig stilling ved kp. 12 /1.R.6. 1905 deltok han i flaggombyttet på Helgelandsmoen, 1916 i nøitralitetsvakt på Herlö utanfor Bergen, 1917 ved Kristiansand. Han har i fleire år vore instruktör i skytterlaget Hadding i Ål. Han driv som småbrukar i Ål. Sidan 1910 har han vore formann i Småbruk- og bustadbankens arbeidsnevnd i Ål. Adressa hans var: Myrbö, Ål st., Hallingdal.

ole o larsgard
Sersjant Ole O. Larsgaard

Sersjant Ole O. Larsgaard,
fødd 15/11 1859 på Larsgaard i Hol i Hallingdal. Faren var bonde og ætten har vore på garden i fleire hundre år. 1886 vart han uteksaminert frå 2. brigades underofficersskole med tilleggskursuseksamen. 1 1887 var han brigadeordonnans, og i 1888 militærkonstabel på Akershus festning. 1/2 1889 vart han tilsett som sersjant ved 4. kompani av Hallingdal bataljon. 1913 søkte han avskjed som underofficer, og den 18/8 1915 avgjekk han ved døden og er gravlagt på Hol kyrkjegard. Under sitt ophold i Oslo var han med og stifta Bestillingsmennenes foreining.  1905 overtok han sin farsgård og dreiv denne til døden sin. Han var i mange år medlem av heradstyre, skulestyre og fattigstyre i heimbygda si. Han var sterkt interessert i avholdssak og målsak og var for desse ein ivrig talsmann. Han var fast referent for Hol heradstyre i mange år og skreiv òg elles særs i avisene. Frå Helgelandsmoen skreiv han særs under det kjente merket «Fanteristen frå Hallingdal».

anders t moen
Sersjant Anders Thorbjørnsen Moen

Sersjant Anders Thorbjørnsen Moen,
fødd 6/2 ISS3 i Hol i Hallingdal, son av bonde Thorbjørn A. Moen. Uteksaminert frå 2. brigades underofficersskole 1905 og vart tilsett som sersjant ved 11. kompani, Hallingdal bataljon 1/11 1912. På ansøkning overført til 12. kompani 1916. Frå 1/1 1930 vart han utnemnd til løitnant I overtalig stilling ved kp. 12/1.R.6. Han deltok i nøitralitetsvern i Loddefjord ved Bergensund ved Kristiansand 1917. Sommaren 1928 deltok han Gardermoen til minne om den norske hærs gjenreisning.  Han har hærens skytemedalje. Sersjant Moen driv sin farsgård i Hol. Han har vore ein særs nytta mann i sin bygd. Sidan 1920 har han vore medlem av Hol heradstyre, undtatt årsperioden 1923—1926. Medlem av Hol skulestyre frå 1920 til 1923. Åstadsforlikskommissær 1920 til 1926, medlem av Hool ligningsnevnd 1912— 1916. Dessutan har han deltatt som domsmann og utskiftningsmann i fleire år. Han er formann i Hol dyrevern. Vinteren 1916 vikarierte han som lærer.  Moen er venstremann og har særleg arbeidd for avholdssak og målsak. I ca. 25 år har han med iver og lyst deltatt i ungdomsarbeidet og har halde ein del foredrag. No er han innvalgt som æresmedlem i Hovet ungdomslag. Hans adresse var: Hovet p.å., Hol st., Hallingdal.

torleiv ødegaard
Furer Torleiv Kristiansen Ødegaard

Furer Torleiv Kristiansen Ødegaard,
fødd 19/1 1869 i Hol av foreldre bonde Kristian Tollefsen og hustru Barbro Eilevsdatter Ødegaard. Eg lèt furar Ødegaard sjølv fortelja biografien sin:

«En i bygden forhenværende underofficer, Sander Raaen, hadde i mine guttedager anbefalt underofficersskolen, og min hu stod til å lære. Min fars interesser lå i arbeide heime, og han trengte mig der. Det blev derfor ingen utfart før jeg blev utskrevet og kom på moen. Efter endt rekruttskole kom jeg inn på 2. brigades underofficersskole 1892. Eksamen herfra høsten 1894. Ansatt som sersjant ved 4. kompani Hallingdal bataljon 1903. 1916 forfremmet til furer og forflyttet til 3. kompani Hadeland bataljon. Blev senere forflyttet til 12. kompani og stod der til 19/1 1929, hvorefter avskjed efter opnådd aldersgrense.

Den militære tjeneste har ikke alltid vært behagelig og lett. Men et undantak var et kursus ved intendanturen 1906, hvorhen jeg var beordret. Der hadde vi det godt. 1916 om høsten blev jeg beordret som administrasjonsunderofficer ved et 3 måneders underbefalskursus på Skar i Maridalen. Chefen for dette kursus var kaptein Chr. Aug. Thorne, en raeget human og efter mitt skjønn flink mann. De andre officerer, deriblandt Iøitnant Sætrang, var alle snilde folk som behandlet oss velvillig. De innbeordrede underofficerer var alle unge, spreke karer. De menige i kurset også unge menn, med høiere skoleutdannelse. Her skulde de utdannes til reserve- befal, en tjeneste som de fleste syntes mindre om, og ingen var gått inn frivillig. For mange av dem blev deres skoleeksamen uthalt et år ved denne innbeordring. De siste 30 dager var der som øvelsesapparat innbeordret 30 menige soldater fra Jegerkorpset — mestedelen Iøsarbeidere fra Oslo. Disse var ikke til nogen hugnad for kurset. Der blev utspillet mange rare episoder og idømt megen straff over mange av disse karer, for de vilde nødig innordne sig under den militære disiplin. Selv disse som befalingsmenn skulde bli, hadde vanskelig for å underordne sig. Det så ut som de mottok lærdommen nødtvungent.

1905 var et minneår. Vi var på Helgelandsmoen og rustet til å dra mot svenskegrensen på korteste varsel. Det kom også bud at tirsdag morgen skulde vi avsted. Dagen i forveien var alt gjort istand med 30 skarpe patroner pr. mann og ranselen pakket. Oberst Jacobsen mønstret oss om kvelden og hadde en Ilten manøver ute på plassen. Det var den ubehageligste marssver, med tanke på morgendagen. Men om morgenen, mens vi stod opstillet til avmarsj, kom der bud fra telefonvakten at chefen skulde dit, og da han kom tilbake derfra, kunde han meddele den gledelige tidende at vi skulde forbli på Helgelandsmoen inntil videre. Og glade var vi.

1917 deltatt i nøitralitetsvakt ved Kristiansand og ved Herlø ved Bergen. Medlem av Hol herredsstyre fra 1907 til nu med fradrag av 2 perioder, da jeg sa fra mig valg. Er for tiden medlem av formannskapet og varaordfører. Overformynder i Hol siden 1920. Medlem av vergerådet i Hol. Takstmann for Norges brandkasse og Norges hypotekbank. Medlem av Hal fottig- styre og dets nestformann. Medlem av ligningsnevnden og formann der. Formann i Hol skolestyre i 20 år, medlem av forliksrådet. Har også vært med i en rekke nevnder. Jeg har i 8 vintrer vikariert som lærer i folkeskolen i forskjellige kretser. Jeg har hele tiden vært venstremann og deltatt litt i det politiske arbeide. Under dette har jeg søkt å arbeide for bedring av underofficerenes kår.

Pelotongspørsmålet var i sin tid aktuelt, og jeg var med og gjorde mitt til at underofficersposten på venstres program fikk den form og plass den fikk. For bevarelse av underofficersskolen har jeg arbeidet både muntlig og skriftlig. Som kommunemann har jeg vært med å arbeide frem Gamleheimen og ny kirke i Hol, samt oprettelsen av Hol sparebank. Jeg har hærens skytemedalje og minnetokrone. I mine yngre år var jeg i flere år instruktør i Lien skytterlag. Jeg har flere premier for skytning. Mitt civile yrke er bonde og bankkasserer».

Adressa hans var: Ødegaard, Geilo st.